Izaberite stranicu

dr Dragoljub Jovičić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail djovicic@uns.ac.rs
Telefon +381214854044
Kabinet KABINET 37
Konsultacije Četvrtak 12:50 - 14:50
Onlajn konsultacije Sreda 11:00-12:00
https://zoom.us/j/94752294799?pwd=NkFoS3drMU43REZiQjlBam1zZVlUUT09

Dr Dragoljub Jovičić je profesor ekonomskih predmeta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Diplomirao je 1985. godine, a magistrirao 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Odeljenje u Novom Sadu. Tema magistarskog rada je bila „Promocioni mix jugoslovenskih proizvođača predizolovanih cevi“. Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Izbor marketing kanala proizvodnih dobara“ odbranio je 2004. godine, takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, paralelno sa postdiplomskim studijama, zapošljava se i radi u privredi. Od 1986. godine, do 2005. godine radi u „Agrovojvodini – Vodovod i grejanje“, kao ekonomista pripravnik, komercijalni referent, šef poslovnice, a od 1998. godine, pa sve do 2005. godine radi na poziciji generalnog direktora. Od 2006. do 2009. godine radio je u slovenačkoj kompaniji „Topdom“, kao direktor za Srbiju. U period od 2010. do 2012. godine nalazi se na poziciji generalnog direktora private kompanije „Energynet“, koja se bavi projektovanjem, izvođenjem radova i prodajom opreme za gas, grejanje, klimatizaciju i vodovod. Od 2004. godine, pa sve do sada, radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, prvo kao honorarni saradnik, a od 2009. godine je u stalnom random odnosu kao predavač, a zatim i profesor strukovnih studija.

Autor je velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti marketinga, marketing kanala, promocije, poslovnog i tržišnog komuniciranja, poslovnog pregovaranja, integrisanih marketing komunikacija, tržišnog poslovanja, zelenog i ekološkog marketinga. Takođe je autor ili koautor sledećih udžbenika: Tržišno komuniciranje (2010), Poslovno komuniciranje (2011), Tržišno poslovanje (2013), Savremeno tržišno poslovanje (2014), Marketing (2020), Kanali marketinga (2020) i Ponašanje potrošača (2021). Trenutno drži predavanja iz Kanala marketinga, Poslovnog komuniciranja i Ponašanja potrošača.

 

Jovičić D., Jotanović R. S. (2022.) The contribution of virtual direct marketing channels to the satisfaction of environmentally conscious buyers in B2B markets. Naučno-stručni skup: Managing the Challenges of the Modern Business Environment, Novi Sad School of Business. Herceg Novi.

Jovičić D., Ilić D. (2022.) Ponašanje „zelenih potrošača“ – ključni faktori pri kreiranju „zelenih kanala marketinga“. Naučno -stručni skup: Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad.

Jovičić D., Vranješ M., Gašević D. (2017.) Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25.

Jovičić D. (2016.) Strategija upravljanja konfliktima u poslovnom pregovaranju u povratničkim sredinama. Međunarodni naučni skup: Srpsko-hrvatski odnosi, znanjem do identiteta. Golubić (Zadar) Hrvatska. Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad; Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Golubić. 2016, str. 95-106.

Jovičić D., Vranješ M., Stankov B. (2015.) Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa, 1/2015, 153-171.

Jovičić D. (2013.) Uloga montažera termo-tehničkih instalacija pri kupovini gasnih kotlova. Marketing, 4/2013, 361-371.

Jovičić D. (2014.) Neophodnost primene holističkog marketing koncepta pri upravljanju organizacijama (preduzećima) u povratničkim sredinama. Međunarodni naučni skup: Srpsko-hrvatski politički odnosi u 20. veku. Golubić, Zadar, Hrvatska, avgust 2014., Zbornik radova str. 157-166.

Jovičić D., Lazarević M., Gašević D. (2014.) Modaliteti organizacije marketinga u kompaniji na srpskom tržištu. Naučno-stručni skup, Zrenjanin, april 2014., VTŠ, edicij 4, str. 402-410.

Jovičić D., Stankov B., Vranješ M. (2014.) Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa, 2/2014., 107-123.

Jovičić D. (2012.) Dužina marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova. Škola biznisa, 1/2012, 102-112.

Jovičić D. (2007.) Promocioni mix i industrijski marketing. Marketing, 2007., vol.38, br. 3, str. 99-102.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

Vežbe

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 17)
  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 07)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 07)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
  MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 07)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 17)
  TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
  MARKETING (BOL. 12)
  PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 07)
  MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)

Materijali

KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
MARKETING (BOL. 17)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 17)
TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

Obaveštenja

22. februara 2022.
Stručna praksa, upustvo za izradu rada

Upustvo za izradu rada i za polaganje ispita iz

 

„Stručne prakse II (TH) – Tema 1“

 

Student uz konsultacije sa profesorom bira temu, piše rad i dostavlja ga blagovremeno (najmanje četiri sedmice pre ispita) profesoru na pregled. Nakon pregleda rada i profesorove saglasnosti da može izaći na ispit, student brani rad usmeno u terminu koji je predviđen u konkretnom ispitnom roku.

 

 

 

Obim rada treba da bude u intervalu od 15 do 20 kucanih strana, formata A4, font 12.

 

Struktura rada: uvod (cca 1-2 str.), razrada (cca 13-18 str., od čega 1/5 teorije i 4/5 u vezi sa praksom, tj. konkretnom poslovnom situacijom u organizaciji), zaključak (cca 1-2 str.) i literatura (minimum 3 izvora („Savremeno trž. poslovanje“, Jovičić, Sudarov, VPŠSS))

 

Centralni deo rada treba da se odnosi na opis, istraživanje i analizu postojeće situacije u izabranoj organizaciji (preduzeću, kompaniji), kao i na par konkretnih predloga koji bi trebalo da doprinesu boljoj organizaciji i efikasnijem poslovanju, a što bi sve skupa trebalo da rezultira u boljoj pozicioniranosti organizacije na tržištu.

 

U zaključku se u sažetoj formi prezentuju ključni predlozi u vezi sa potencijalnim sugestijama i poslovnim aktivnostima, koje bi trebalo da dovedu do efikasnijeg poslovanja organizacije i postizanja višeg nivoa konkurentske prednosti u odnosu na konkurenciju.

 

 

 

Napisani i od strane profesora odobreni radovi, uz blagovremenu predaju svih potrebnih dokumenata (popunjeni formulari za Stručnu praksu) za izlazak na ispit, brane se na usmenom ispitu, u terminu predviđenom po rasporedu za konkretni ispitni rok.

Novi Sad, 19.02.2021.

 

Okvirne TEME za

„Stručnu praksu II (TH) – Tema 1: Primenjeni marketing u turizmu ( na konkretnim primerima)“

Cena kao jedna od ključnih determinanti u ostvarivanju profitabilnog poslovanja (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Kvalitetna usluga – preduslov efikasnog i održivog poslovanja (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost primene efikasnih integrisanih marketing komunikacija za ostvarivanje konkurentske prednosti (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Značaj efikasnog poslovnog komuniciranja u (organizaciji, kompaniji, hotelu, restoranu… xy) za ostvarivanje profitabilnog poslovanja

Uticaj subjekata iz mikrookruženja i sila iz makrookruženja na profitabilnost (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost blagovremenog i kvalitetnog marketing istraživanja u procesu anticipiranja potreba i želja korisnika usluga (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Značaj fokusiranosti na geografske i demografske determinante ponašanja potrošača pri kreiranju optimalnog marketing miksa (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy)

Neophodnost efikasnog poslovnog pregovaranja za dobru pozicioniranost (organizacije, kompanije, hotela, restorana… xy) na B2B tržištu.

Novi Sad, 19.02.2021.

Prof. Dragoljub Jovičić