Vlaović Begović mr Sanja

Zvanje

Predavač

E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telefon 485-4041
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Sreda 9:15-11:15

Sanja Vlaović Begović je rođena 26.06.1982. godine u Vrbasu.
Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, smer Finansijski menadžment i računovodstvo, upisala je školske 2001/2002. godine, kao redovni student osnovnih studija. Diplomirala je 2005. godine, na temu „Ekonomski uspeh i motivacija zaposlenih“, sa ocenom 10 (deset). U toku studiranja je bila stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Magistarske studije je upisala školske 2005/2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, smer Računovodstvo i revizija. Magistarsku tezu pod nazivom „Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka pre i nakon servisiranja duga – komparacija ograničenja primene“ uspešno je odbranila 2012. godine.
Student je doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu od školske 2016/2017. godine.
Zaposlena je u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Angažovana je kao predavač na predmetima Računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Osnovi revizije i Vrednovanje preduzeća. Pored nastavno-pedagoških aktivnosti, bila je pomoćnik direktora za naučno-istraživačku delatnost i marketing, učestvovala je u radu uredništva časopisa Škola biznisa, član je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje.
Učestvovala je u razvojnoistraživačkom projekatu visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodina, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: „Analiza kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama na teritoriji AP Vojavodine“ , 2018/2019, sa ulogom istraživača u realizaciji projekta.
Angažovana je kao predavač na knjigovodstvenom kursu koji Visoka poslovna škola strukovnih studija organizuje u saradnji sa Saop-om.

Ercegovac, D., Vlaović Begović, S. & Jovin, S. (2019). Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 55(41): 81-94. UDK 336.71(497.11), ISSN: 0350-2120, DOI 10.5937/AnEkSub1941081E.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Tomašević, S. (2018). Ocena ekonomske efikasnosti investicija. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39): 187-204. UDK 338.5 005.5, ISSN 0350-2120.

Vlaović Begović, S. & Momčilović, M. (2018). Profitabilnost i likvidnost trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji. Škola biznisa, 2: 165-177. UDK 339.15.054.22(497.11) 658.155(497.11), ISSN 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz2-20549.

Momcilovic, M., Zivkov, D. & Vlaovic Begovic, S. (2017).The Downside Risk Approach to Cost of Equity Determination for Slovenian, Croatian and Serbian Capital Markets. E+M Ekonomie a Management, 20(3): 147-158. ISSN 1212-3609 (print), ISSN 2336-5604 (online), COBISS.SR-ID 1027969717.

Vlaović Begović S. (2017). Logit modeli za predviđanje stečaja. Škola biznisa, 2: 137-149. UDK 347.736:001.18, ISSN 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz2-16523.

Vlaović Begović S. & Tomašević S. (2016). Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, 1: 89-101. UDK 657.92:343.351, ISSN: 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz1-11730.

Momcilovic, M., Vlaovic Begovic, S. & Zivkov, D. (2015). Cost of Equity: The Case of Serbian Food Industry. Custos e @gronegócioon line, 11(1): 184-197. UDK 63, ISSN 1808-2882.

Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S. & Ercegovac, D. (2015). Sustainable Growth Rate: Evidence from Agricultural and Food Enterprises. Menadžment, 76: 63-75. UDK 005, ISSN 1820-0222, DOI 10.7595/management.fon.2015.0017.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Tomašević, S. (2014). Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z“-score modelom. Ekonomske teme, 52(2): 193-204. UKD 33, ISSN 0353-8648, DOI 10.1515/ethemes-2014-0013.

Vlaović Begović, S., Tomašević, S. & Rupić, B. (2014). Izazovi procenitelja prilikom projektovanja novčanih tokova. Ekonomski pogledi, 16(2): 175-188. UDK 330.322, ISSN 1450-7951.

Tomašević, S., Vlaović Begović, S. & Momčilović, M. (2014). Finansijski položaj poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Agroekonomika, 43(61-62): 73-85. UKD 338.43, ISSN 0350-5928.

Kaćanski, S., Tomašević, S & Vlaović Begović, S. (2014). Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja. Škola biznisa, 1: 52-68. UDK 336:651.78, ISSN: 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz1-6033.

Momcilovic, M., Vlaovic Begovic, S. & Tomasevic, S. (2014). Influence of Return Interval on Stock’s Beta, Third International Conference on Economics, Law and Political Science – EPLS ’14, WSEAS, Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania, June 26-28, 2014, pp.168-171. ISBN 978-960-474-386-5, http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2014/Brasov/FINANCE/FINANCE-22.pdf.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Bolesnikov, D. (2013). Investment Country Risk Premium Influence on an Enterprise Estimated Value. Facta Universitatis: series Economics and Organization, 10(4): 389-399. UDK 3, ISSN 0354-4699.

Momčilović, M., Đukanović, S. & Vlaović Begović, S. (2013). Jednofazni i višefazni modeli diskontovanja dividendi u funkciji određivanja vrednosti akcija. Finansije, 1-6: 162-177. UDK 336, ISSN 0015-2145.

Momčilović, M., Vlaović Begović, S. & Ercegovac, D. (2013). Određivanje stope rasta kao inputa diskontnih modela vrednovanja akcija. Škola biznisa, 3-4: 60-170. UDK 330, ISSN 1451-6551.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Jovin, S. (2013). Advantages and Limitations of the Discounted Cash Flow to Firm Valuation. Škola biznisa, 1: 38-47.  UDK 330, ISSN 1451-6551.

Vlaović Begović, S., Ercegovac, D. & Momčilović, M. (2012). The Liquidity Analysis of Companies in Manufacturing Industry in Serbia, XIII International Symposium – SYMORG 2012, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, June 5-9, 2012, pp. 788-792. ISBN 978-86-7680-254-8.

Ercegovac, D., Vlaović Begović, S. & Jovin, S. (2012), Institucionalna regulativa i prudencijalna kontrola u funkciji prevazilaženja finansijske krize, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, 20.april, 2012, UDK 336.711.6;005.334:336.76, ISBN 978-86-7233-304-6.

Vindžanović, D., Momčilović, M., & Vlaović Begović, S. (2011). Futures in Function of the Risk Management, First International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2011 – EMC 2011, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin, June 24-25, 2011, pp. 309-314. ISBN 978-86-7672-135-1.

Vlaović Begović, S., Bolesnikov, D. & Njegić, J. (2011). The Importance of Value Assesment of Enterprise by Discounting of Cash Flows for Investor. 4th International Miltidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, TQM Center, Zrenjanin, ISBN 978-86-88065-23-8

Njegić, J., Sedlak, O. & Vlaović Begović, S. (2011). R Utilizacion For The Purpose Of Portfolio Rebalancing. 4th International Miltidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, TQM Center, Zrenjanin, ISBN 978-86-88065-23-8

Predavanja

  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
   UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
   OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
   OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
   TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

  Materijali

  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

  Obaveštenja

  11. marta 2019.
  Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljačko računovodstvo

  Predavanja iz Upravljačkog računovodstva kod mr Sanje Vlaović-Begović održavaće se u istom terminu sredom, od 11:15 u amfiteatru A2LI.