Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2018/19. godine upisuje 50 samofinansirajućih studenata u I godinu master strukovnih studija:

 

Red. br.Studijski programUkupan broj studenata za upis
1.MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE50
UKUPNO50

Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB.

Lice koje završi studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, stiče stručni naziv: Strukovni master ekonomista.

Pravo upisa u I godinu master strukovnih studija imaju sva lica koja su završila osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i lica koja su završila studije po ranijem zakonu, a ostvarila su najmanje 180 ESPB bodova.

Na master strukovne studije mogu se upisati studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija ili drugu srodnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. O srodnosti visokoškolskih ustanova odlučuje Komisija za upis.

Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit.

Način rangiranja:

Redosled kandidata za upis na master strukovne studije utvrđuje Komisija za upis.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene tokom prethodnih studija i broja meseci završetka prethodnih studija.

Kandidati koji su završili nesrodne visokoškolske ustanove polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija i Uvod u finansijsko poslovanje. Rezultat koji kandidat može postići na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 20 bodova.

Smatra se da je kandidat položio kvalifikacioni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je na kvalifikacionom ispitu ostvario više od 10 bodova.

Podnošenje prijava na konkurs:

Prijave na konkurs podnose se 14. i 15.i 16.11.2018. godine od 8.00-17.00 časova.

Raspored polaganja kvalifikacionog ispita će biti objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Škole 19.11.2018. godine.

Kvalifikacioni ispit polagaće se 20.11.2018. godine.

Privremena rang lista će biti objavljena 20.11.2018. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 21. i 22.11.2018. godine od 8.00-17.00 časova.

Upisna i druga dokumentacija:

  • diploma o završenoj visokoj školi i dodatak diplomi (overena fotokopija),
  • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
  • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije kvalifikacionog ispita/prijave na konkurs (original uplatnica), na žiro-račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.
Kandidati koji polažu kvalifikacioni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

  • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa,
  • dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
  • dokaz o uplati školarine na žiro-račun Škole, u iznosu od 80.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
  • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro-račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Žiro-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

840-1752666-15

97        10223101693811

 

INFORMACIJE:

Telefoni: (021) 485-4030, 450-101, 450-103

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

veb sajt:www.vps.ns.ac.rs

 

D I R E K T O R

Dr Jelena Damnjanović, s.r.