Izaberite stranicu
 1. Student može da se finansira iz budžeta ako je u školskoj 2018/19. godini ostvario 48 ESPB i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).Pravo upisa u drugu godinu osnovnih strukovnih studija u statusu budžetskih studenata imaju kandidati koji su ostvarili najmanje 48 ESPB u školskoj 2018/19. godini.Pravo upisa u drugu godinu osnovnih strukovnih studija u statusu samofinansirajućih studenata imaju kandidati koji su ostvarili minimum 37 ESPB u dosadašnjem toku školovanja.Kao kriterijum za rangiranje uzeće se u obzir i prosečna ocena uspeha studenata u dosadašnjem toku školovanja.

  Pravo upisa u treću godinu osnovnih strukovnih studija u statusu budžetskih studenata imaju kandidati koji su ostvarili najmanje 48 ESPB u školskoj 2018/19. godini i koji su ostvarili minimum 74 ESPB u dosadašnjem toku školovanja.

  Pravo upisa u treću godinu osnovnih strukovnih studija u statusu samofinansirajućih studenata imaju kandidati koji su ostvarili minimum 74 ESPB u dosadašnjem toku školovanja.

  Kao kriterijum za rangiranje uzeće se u obzir i prosečna ocena uspeha studenata u dosadašnjem toku školovanja.

  Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB u školskoj 2018/19. (zaključno sa Oktobar II ispitnim rokom) vrši se posebno za svaki studijski program, tako što se ESPB bodovi stečeni u školskoj 2018/19. godini sabiraju sa prosekom stečenim u toku dosadašnjih studija, u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole, a prema formuli:

  R=ESPB+x

  gde je:
  R– rang
  ESPB– broj ESPB stečenih u školskoj 2018/19. godini
  x– prosečna ocena u toku studija

 2. Studenti koji su se u školskoj 2018/19. godini upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova i koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB, osim studenata prelaznika kojima nije priznat nijedan ispit.
 3. Studenti sa ostvarenih 48 ESPB u školskoj 2018/19. godini, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su u školskoj 2018/19. godini ostvarili od 37-47 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, narednu godinu studija upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.
 4. Studenti druge godine koji su u školskoj 2018/19. godini ostvarili više od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, upisuju treću godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.
 5. Studenti prve i druge godine koji su u školskoj 2018/19. godini ostvarili manje od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.
 6. Studenti koji su upisali prvi put treću godinu školske 2018/19. godine, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.

 

Studenti koji su ostvarili pravo na upis u drugu godinu, školske 2019/20. godinu u statusu budžeta, upisuju se 16. i 17. oktobra 2019. godine od 8.00-14.00 časova.

Studenti koji upisuju treću godinu će bitu naknadno obavešteni.

Dokumentacija potrebna za upis:

 • ŠV obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)
 • Indeks
 • Uplata 3.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na žiro-račun Škole (original uplatnicu doneti prilikom upisa).
 • Za samofinansirajuće studente uplata prve rate u iznosu od 6.900,00 dinara

Uslovi upisa u II i III 2019-20

FR-upis-II-2019-20
PI upis II 2019-20
PR upis II 2019-20
TH upis II 2019-20
TR upis II 2019-20