Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА02
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања из области банкарског пословања као предуслова за даље изучавање институција на финансијском тржишту. Циљ предмета је и упознавање платног промета, као и финансијских инструмената банкарског пословања како би студенти могли увидети значај и утицај банке као финансијске институције, као и предности и мане ради искоришћења на финансијском тржишту са циљем добре пословне политике.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да идентификују основне финансијске инструменте неопходне за платни промет, да објасне њихову намену, упореде основне карактеристике, процењују тенденције раста и развоја као и утицаја на друштво и појединца. Студенти ће такође бити у стању да предложе избор адекватних метода у банкарском пословању и да примењују стечено знање у пракси.
Теоријска настава
• Пословна политика банке.
• Пословне банке и унутрашњи платни промет.
• Инструменти банкарског пословања.
• Инструменти осигурања плаћања на финансијском тржишту.
• Инструменти и механизми плаћања при електронском преносу средстава.
• Финансијско пословање и анализа биланса банака-биланс стања и биланс успеха.
• Међународни инструменти обезбеђења средстава.
• Финансијска структура пословања.

Практична настава
• Изучавање на примерима, пракса, студије случаја и сл
Живковић, А., Станкић, Р., и Маринковић, С. (2012). Банкарско пословање и платни промет. Београд: ЦИД Економског факултета.
Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2011). Money, banking, and financial markets. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Smith, R. C., Walter, I., & DeLong, G. (2012). Global Banking. Oxford: University Press.
Rose, P. S., & Hadgins, S. C. (2005). Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status.
Пауновић, С. Б. (2006). Приватизација, акционарство и развој финансијских тржишта. Београд: Савремена администрација.
Студије случаја и чланци у часописима, књигама, и на интернету.
Предавања су аудиторна уз подршку савременог учења и активно учешће студената. Предавања, вежбе, семинари, округли столови, креативна радионица.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10