Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA02
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti bankarskog poslovanja kao preduslova za dalje izučavanje institucija na finansijskom tržištu. Cilj predmeta je i upoznavanje platnog prometa, kao i finansijskih instrumenata bankarskog poslovanja kako bi studenti mogli uvideti značaj i uticaj banke kao finansijske institucije, kao i prednosti i mane radi iskorišćenja na finansijskom tržištu sa ciljem dobre poslovne politike.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da identifikuju osnovne finansijske instrumente neophodne za platni promet, da objasne njihovu namenu, uporede osnovne karakteristike, procenjuju tendencije rasta i razvoja kao i uticaja na društvo i pojedinca. Studenti će takođe biti u stanju da predlože izbor adekvatnih metoda u bankarskom poslovanju i da primenjuju stečeno znanje u praksi.
Teorijska nastava
• Poslovna politika banke.
• Poslovne banke i unutrašnji platni promet.
• Instrumenti bankarskog poslovanja.
• Instrumenti osiguranja plaćanja na finansijskom tržištu.
• Instrumenti i mehanizmi plaćanja pri elektronskom prenosu sredstava.
• Finansijsko poslovanje i analiza bilansa banaka-bilans stanja i bilans uspeha.
• Međunarodni instrumenti obezbeđenja sredstava.
• Finansijska struktura poslovanja.

Praktična nastava
• Izučavanje na primerima, praksa, studije slučaja i sl
Živković, A., Stankić, R., i Marinković, S. (2012). Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta.
Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2011). Money, banking, and financial markets. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Smith, R. C., Walter, I., & DeLong, G. (2012). Global Banking. Oxford: University Press.
Rose, P. S., & Hadgins, S. C. (2005). Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status.
Paunović, S. B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd: Savremena administracija.
Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama, i na internetu.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenog učenja i aktivno učešće studenata. Predavanja, vežbe, seminari, okrugli stolovi, kreativna radionica.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10