Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST43
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Upoznavanje studenata sa različitim tipovima pretnji narušavanja bezbednosti sa kojima su součeni savremeni informacioni sistema kao i sa metodama i tehnikama koje omogućavaju da se stepen sigurnosti informacija podigne na najveći mogući stepen i da se u slučaju narušavanja bezbednosti sprovedu odgovarajuće inspekcijske radnje.
Studenti će se osposobiti da predvide i detektuju moguće pretnje bezbednosti informacionih sistema i da koriste savremene metode i tehnike za njegovu zaštitu.
Teorijska nastava

• Sigurnost informacije

• Računarske mreže i telekomunikacija

• Pretnje narušavanja bezbednosti informacionih sistema

• Zlonamerni napadi i softver

• Kriptografija

• Metode za kontrolu pristupa i privatnost

• Metode fizičkog obezbeđenja informacionih sistema

• Upravljanje rizikom i sigurnost

• Menadžment bezbednosti informacionih sistema

• Elektronsko poslovanje i sigurnost

Praktična nastava

Studije slučajeva
Kim D., Solomon M. (2013), Fundamentals Of Information Systems Security, Jones & Bartlett Learning; 2 edition

Vacca J. (2013), Computer and Information Security Handbook, 2/E, Morgan Kaufmann

Ghosh A.K. (2001): Security and Privacy for E-Business, John Wiley & Sons, New York
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja