Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA03
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za investiranje u hartije od vrednosti. Po završetku procesa učenja, studenti će znati da opišu karakteristike osnovnih hartija od vrednosti i upotrebu finansijskih derivata u cilju zaštite od rizika, da definišu mere rizika hartija od vrednosti i opišu načela moderne portfolio teorije, kao i da analiziraju složene strategije trgovanja opcijama. Osnovni cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti steknu funkcionalna znanja iz oblasti investiranja hartije od vrednosti (Portfolio teorija) i neophodne veštine za praktičnu primenu tih znanja na realnim podacima upotrebom softverskog paketa Excel.
Studenti će po završetku predmeta Investiranje u hartije od vrednosti biti osposobljeni da:

• samostalno pronađu, preuzmu i analiziraju finansijske podatke o pojedinim hartijama od vrednosti,

• izvrše diverzifikaciju rizika i kreiraju sopstveni portfolio na bazi zadatih preferenci potencijalnog investitora,

• predstave složene strategije trgovanja finansijskim derivatima i izvrše njihovu komparaciju.
Teorijska nastava

• Osnovne hartije od vrednosti i finansijski derivati.

• Jednostavni i složeni prinosi.

• Mere rizika hartija od vrednosti.

• Moderna portfolio teorija.

• Zaštita od rizika primenom finansijskih derivata.

• Vrednovanje opcija.

• Složene strategije trgovanja opcijama.Praktična nastava

• Problemski zadaci.

• Simulacija u računarskoj laboratoriji.

• Diskusija.
Šoškić, D. (2011). Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Šoškić, D. (2010). Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Benninga, S. (2008). Financial modeling 3rd ed. UK: MIT.
Analize studija slučaja, diskusije, rešavanje problemskih zadataka, simulacija u računarskoj laboratoriji.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10