Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА03
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за инвестирање у хартије од вредности. По завршетку процеса учења, студенти ће знати да опишу карактеристике основних хартија од вредности и употребу финансијских деривата у циљу заштите од ризика, да дефинишу мере ризика хартија од вредности и опишу начела модерне портфолио теорије, као и да анализирају сложене стратегије трговања опцијама. Основни циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти стекну функционална знања из области инвестирања хартије од вредности (Портфолио теорија) и неопходне вештине за практичну примену тих знања на реалним подацима употребом софтверског пакета Excel.
Студенти ће по завршетку предмета Инвестирање у хартије од вредности бити оспособљени да:

• самостално пронађу, преузму и анализирају финансијске податке о појединим хартијама од вредности,

• изврше диверзификацију ризика и креирају сопствени портфолио на бази задатих преференци потенцијалног инвеститора,

• представе сложене стратегије трговања финансијским дериватима и изврше њихову компарацију.
Теоријска настава

• Основне хартије од вредности и финансијски деривати.

• Једноставни и сложени приноси.

• Мере ризика хартија од вредности.

• Модерна портфолио теорија.

• Заштита од ризика применом финансијских деривата.

• Вредновање опција.

• Сложене стратегије трговања опцијама.Практична настава

• Проблемски задаци.

• Симулација у рачунарској лабораторији.

• Дискусија.
Шошкић, Д. (2011). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.

Шошкић, Д. (2010). Хартије од вредности - управљање портфолиом и инвестициони фондови. Београд: Економски факултет Универзитета у Београду.

Benninga, S. (2008). Financial modeling 3rd ed. UK: MIT.
Анализе студија случаја, дискусије, решавање проблемских задатака, симулација у рачунарској лабораторији.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10