Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA36
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta Liderstvo je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima liderstva, njegovim značajem za rad u organizaciji, sličnostima i razlikama između menadžera i lidera, lidera i sledbenika, kao i sa organizacionim specifičnostima vezanim za pojavu liderstva u organizacijama.
Po završetku učenja ovog predmeta student će biti u stanju da:

• prepozna i primeni tehnike upravljanja, rešavanja problema i donošenja odluka,

• prepozna i proceni izvore moći i činioce koji utiču na ostvarivanje liderstva.
Teorijska nastava

• Pojam i značaj lidera i liderstva.

• Lideri i menadžeri.

• Odnos lidera i sledbenika.

• Ličnost lidera i ponašanje lidera.

• Teorijski pristupi liderstvu.

• Klasični pristupi liderstvu.

• Savremeni pristupi lidersvtu.

• Moć lidera i igre moći.

• Lidersko rešavanje problema.

• Lidersko donošenje odluka.

• Liderstvo i promene.

• Žene i liderstvo.

• Emocionalna inteligencija u liderstvu.Praktična nastava

• Vežbe, samostalan i grupni rad studenata, analiza primera iz prakse, seminarski radovi, usmena izlaganja na zadatu temu.
Northaus, P. (2008). Liderstvo – teorija i praksa. Beograd: Data status.

Pierce, J., & Newstrom, J. (2010). Leaders and the Leadership Process – Readings, Self-Assessments & Applications. New York: McGraw-Hill Education.

Grubić-Nešić, L. (2008). Znati biti lider. Novi Sad: AB Print.

Bedberi, S. (2009). Novisvetbrendova: 8 principa da postignete brend liderstvo u 21. veku. Mass Media International.

Goleman, D., Bojacis, R., & Maki, E. (2008). Emocionalna inteligencija u liderstvu. Novi Sad: Adižes.
Analiza primera iz prakse, seminarski radovi, usmena izlaganja na zadatu temu.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10