Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСТ06
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Међународно пословно финансирање, студенти ће бити у стању да дефинишу основне појмове, карактеристике и специфичности међународног пословног финансирања, као и да анализирају могућности и праве разлику између инструмената који привредним субјектима стоје на располагању у међународном окружењу. Поред тога, циљ је да студенти након положеног предмета знају да идентификују начине обезбеђивања потребних износа средстава и изврше одабир најповољније структуре средстава из међународних извора која су потребна за остваривање пословних подухвата. Такође циљ је да студенти знају да изврше одабир најрационалнијег улагања слободних средстава кроз међународне трансакције, анализирају токове капитала у међународним оквирима, разумеју улогу и значај водећих међународних организација и улогу девизног курса и девизног система земље у међународном пословном финансирању.
Стечено знање из ове области омогућава студентима да:
• разумеју суштину и промене девизних курсева,
• анализирају организацију и рад међународних финансијских организација,
• анаизирају међународне токове капитала,
• сагледају могућности обезбеђивања средстава и њихове алокације у оквиру међународног пословног финансирања.
Теоријска настава
• Девизни систем.
• Девизникурс – теоријске концепције.
• Девизно тржиште (фактори који одређују девизни курс у дугом и кратком року, фиксни и флуктуирајући курсеви – предности и слабости).
• Међународни финансијски систем.
• ММФ и Светска банка.
• Међународно кретање капитала.
• Осигурање и кредитирање извозних послова.
• Евротржиште.
• Кредитирање извозних послова.
• Валутне кризе, шпекулативни напади и проблеми међународне задужености.
• Заједничка улагања капитала.

Практична настава
Предавања, вежбе, дискусије које подразумевају активну улогу студената да слободно износе своја виђења и мишљења, семинарски радови, анализе случајева и консултације.
Jovanović Gavrilović, P. (2006). Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd:CID Ekonomskog fakulteta.
Pugel, T. A.(2012). International Economics. New York: Mc Graw Hill.
Moosa, I.A. (2010). International Finance: An Analytical Approach. Boston: McGraw-Hill.
Предавања, вежбе, студије случаја, дискусије, семинарски радови.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: