Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST06
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Međunarodno poslovno finansiranje, studenti će biti u stanju da definišu osnovne pojmove, karakteristike i specifičnosti međunarodnog poslovnog finansiranja, kao i da analiziraju mogućnosti i prave razliku između instrumenata koji privrednim subjektima stoje na raspolaganju u međunarodnom okruženju. Pored toga, cilj je da studenti nakon položenog predmeta znaju da identifikuju načine obezbeđivanja potrebnih iznosa sredstava i izvrše odabir najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora koja su potrebna za ostvarivanje poslovnih poduhvata. Takođe cilj je da studenti znaju da izvrše odabir najracionalnijeg ulaganja slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije, analiziraju tokove kapitala u međunarodnim okvirima, razumeju ulogu i značaj vodećih međunarodnih organizacija i ulogu deviznog kursa i deviznog sistema zemlje u međunarodnom poslovnom finansiranju.
Stečeno znanje iz ove oblasti omogućava studentima da:
• razumeju suštinu i promene deviznih kurseva,
• analiziraju organizaciju i rad međunarodnih finansijskih organizacija,
• anaiziraju međunarodne tokove kapitala,
• sagledaju mogućnosti obezbeđivanja sredstava i njihove alokacije u okviru međunarodnog poslovnog finansiranja.
Teorijska nastava
• Devizni sistem.
• Deviznikurs – teorijske koncepcije.
• Devizno tržište (faktori koji određuju devizni kurs u dugom i kratkom roku, fiksni i fluktuirajući kursevi – prednosti i slabosti).
• Međunarodni finansijski sistem.
• MMF i Svetska banka.
• Međunarodno kretanje kapitala.
• Osiguranje i kreditiranje izvoznih poslova.
• Evrotržište.
• Kreditiranje izvoznih poslova.
• Valutne krize, špekulativni napadi i problemi međunarodne zaduženosti.
• Zajednička ulaganja kapitala.

Praktična nastava
Predavanja, vežbe, diskusije koje podrazumevaju aktivnu ulogu studenata da slobodno iznose svoja viđenja i mišljenja, seminarski radovi, analize slučajeva i konsultacije.
Jovanović Gavrilović, P. (2006). Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd:CID Ekonomskog fakulteta.
Pugel, T. A.(2012). International Economics. New York: Mc Graw Hill.
Moosa, I.A. (2010). International Finance: An Analytical Approach. Boston: McGraw-Hill.
Predavanja, vežbe, studije slučaja, diskusije, seminarski radovi.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: