Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA50
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Upoznavanje studenata sa značajem razvijanja i održanja etičkih principa u poslovnoj praksi, kako na nivou individualnog, tako i na nivou organizacionog etičkog ponašanja. Takođe, cilj je da stečena znanja omoguće prepoznavanje neetičkih stanja u određenim poslovnim situacijama, kao i sticanje veština da se tkva stanja uspešno rešavaju.
Sticanje znanja o osnovnim postulatima moderne poslovne etike, različitim etičkim principima u rešavanju moralnih dilema u poslovanju, kao i prednostima etički odgovornih preduzeća. Razvoj veština za upravljanje etikom u organizaciji, odnosno primeni stečenih znanja u kreiranju etičkog kodeksa, njegovoj primeni i evaluaciji, čime se olakšava poslovna komunikacija sa svim stejkholderima, rešavanje konfliata, donošenje poslovnih odluka i rešavanje etičkih dilema. Razvoj modernog stručnjaka sa prepoznatljivim kavlitetama moralne poslovne ličnosti.
Teorijska nastava

• Razlozi obnovljenog interesovanja za poslovnu etiku.

• Etički standardi i moralne norme.

• Radni moral, etički kodeksi i kodeksi dobrih poslovnih normi.

• Etičke teorije u svetlu njihove primene u poslovanju: deontologija, utilitarizam, relativizam, zlatno pravilo.

• Korporativna društvena odgovornost i hipernormtivizam.

• Interesi i poslovanje: zamke sukoba interesa.

• Etička dilema u poslovanju i modeli rešavanja etičkih dilema.

• Dileme moralnog angažovanja i moralnog neangažovanja.

• Pravda i poslovanje: značaj organizacione pravde kroz aspekte distributivne, proceduralne i interakcione pravde.

• Pravdenost i fer postupanje kao norma radnog morala.

• Kontrola i etičnost.

• Komuniciranje i poslovna etika.

• Etička klima u oranizaciji.

• Poslovna etika i motivacija zaposlenih.Praktična nastava

• Diskusije na unapred zadatu temu.

• Izrada i odbrana seminarskih radova, prema ponuđenoj listi relevantnih tema ili tema predloženih od strane studenata.
Ratković Njegovan, B. (2013). Poslovna etika: drugo, dopunjeno izdanje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Ferrell, O. C., & Fraedrich, J. (2016). Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. 11th Edition. Cengage Learning.

De Džordž, R. T. (2003). Poslovna etika. Beograd: „Filip Višnjić”.

Dramond, Dž., & Bein, B. (2001). Poslovna etika. Beograd: CLIO.
Metoda usmenog izlaganja; metoda razgovora (dijaloška ili erotematska); individualizovana nastava (u svim oblicima nastave: frontalnoj, grupnoj, nastavi u parovima itd); individualna nastava, rad sa pojedincima (seminari, konsultacije, mentorstvo).
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10