Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA08
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz teorije i prakse strategijskog menadžmenta i poslovne strategije. U savremenim uslovima poslovanja strategija predstavlja suštinsku plansku odluku i okosnicu procesa menadžmenta. Studenti će se upoznati sa procesom formulisanja, vrednovanja i implementacije strategije. Upoznaće se sa savremenim menadžerskim konceptima i alatima koji se koriste u procesu strategijskog menadžmenta, kao i sa mogućim načinima upotrebe strategijskih resursa. Cilj predmeta je da studenti unaprede svoja znanja iz oblasti poslovnih strategija, da razviju analitički i praktični način razmišljanja i da se osposobe za ostvarivanje ciljeva u promenljivim uslovima.
Po završetku ovog predmeta student će biti sposoban da:
• razlikuje strategijsko od operativnog planiranja,
• definiše poslovnu strategiju i razlikuje strategiju na nivou preduzeća i strategiju na nivou delova preduzeća,
• formuliše strategiju i prepozna alternativne strategije,
• primeni različite metode za vrednovanje strategije,
• identifikuje subjekte koji učestvuju u fazi implementacije strategije kao i resurse neophodne u tom procesu,
• definiše i objasni upotrebu strategijskih resursa kao što su ljudski resursi, tehnologija, istraživanje i razvoj, marketing, proizvodnja, logistika i dr.
Teorijska nastava
• Logika strategijskog menadžmenta.
• Razvoj i proces menadžmenta, analiza okruženja.
• Planiranje kao primarna faza procesa menadžmenta.
• Operativno planiranje – biznis plan.
• Definisanje misije i strategijskih ciljeva.
• Formulisanje strategije
• Vrednovanje strategije.
• Implementacija strategije.
• Kontrola strategije.
• Upotreba strategijskih resursa.
• Analiza finansijskih performansi za potrebe strateškog planiranja.

Praktična nastava
• Analize studija slučaja i diskusije
Đuričin, D., Janošević, S., i Kaličanin, Đ. (2015). Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet.
Coulter, M. (2010). Strategijski menadžment na delu, četvrto izdanje. Beograd: Data status.
Thompson, A., Strickland, A., & Gamble, J. (2008). Strateški menadžement: u potrazi za konkurentskom prednošću, teorija i slučajevi iz prakse. Zagreb: Mate.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, diskusije, seminarske radove studenata i studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10