Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА08
Студијски програми
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање основних знања из теорије и праксе стратегијског менаџмента и пословне стратегије. У савременим условима пословања стратегија представља суштинску планску одлуку и окосницу процеса менаџмента. Студенти ће се упознати са процесом формулисања, вредновања и имплементације стратегије. Упознаће се са савременим менаџерским концептима и алатима који се користе у процесу стратегијског менаџмента, као и са могућим начинима употребе стратегијских ресурса. Циљ предмета је да студенти унапреде своја знања из области пословних стратегија, да развију аналитички и практични начин размишљања и да се оспособе за остваривање циљева у променљивим условима.
По завршетку овог предмета студент ће бити способан да:
• разликује стратегијско од оперативног планирања,
• дефинише пословну стратегију и разликује стратегију на нивоу предузећа и стратегију на нивоу делова предузећа,
• формулише стратегију и препозна алтернативне стратегије,
• примени различите методе за вредновање стратегије,
• идентификује субјекте који учествују у фази имплементације стратегије као и ресурсе неопходне у том процесу,
• дефинише и објасни употребу стратегијских ресурса као што су људски ресурси, технологија, истраживање и развој, маркетинг, производња, логистика и др.
Теоријска настава
• Логика стратегијског менаџмента.
• Развој и процес менаџмента, анализа окружења.
• Планирање као примарна фаза процеса менаџмента.
• Оперативно планирање – бизнис план.
• Дефинисање мисије и стратегијских циљева.
• Формулисање стратегије
• Вредновање стратегије.
• Имплементација стратегије.
• Контрола стратегије.
• Употреба стратегијских ресурса.
• Анализа финансијских перформанси за потребе стратешког планирања.

Практична настава
• Анализе студија случаја и дискусије
Ђуричин, Д., Јаношевић, С., и Каличанин, Ђ. (2015). Менаџмент и стратегија. Београд: Економски факултет.
Coulter, M. (2010). Strategijski menadžment na delu, četvrto izdanje. Beograd: Data status.
Thompson, A., Strickland, A., & Gamble, J. (2008). Strateški menadžement: u potrazi za konkurentskom prednošću, teorija i slučajevi iz prakse. Zagreb: Mate.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дискусије, семинарскe радовe студената и студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10