Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA33
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je steći osnovna znanja o poslovnom okruženju, upoznati i objasniti njegove najznačajnije interne (operativne) i eksterne (mikro i makro), tržišne i netržišne komponente, analizirati njihove karakteristike i razumeti njihove međusobne veze. Uvideti značajposlovnog okruženja i procesa koji se u njima odvijaju, kao i institucija koje te procese usmeravaju i vrednovati ove uticaje naaktivnosti menadžmenta u organizaciji, poslovanje savremenih organizacija i njihove razvojne strategije.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• analiziraju i objasne povezanost između organizacije i ekonomskog, političkog, društvenog, institucionalnog, kulturnog i prirodnog okruženja,

• identifikuju uzroke i vrednuju efekte ovog interaktivnog odnosa na menadžment preduzeća u cilju oblikovanja društveno odgovorne poslovne politike i razvojne strategijeorganizacije,

• prepoznaju promene i primenjuju novine iz poslovnog okruženja,

• upravljaju izazovima i šansama iz eksternog okruženja,

• rešavaju konkretne probleme u poslovanju koji proističu iz uticaja javnosti, društvenog, političkog, ekonomskog i institucionalnog okruženja.
Teorijska nastava

• Poslovanje savremenih organizacija i interno i eksterno, tržišno i netržišno poslovno okruženje.

• Globalnoposlovnookruženje,Evropskaunijaiinternacionalizacijaposlovanja.

• Preduzeće, zakonodavni i politički procesi,interesne grupe i političke strategije - lobiranje.

• Procesi i uticaji državne regulacije, antimonopolsko zakonodavstvo, dileme deregulacije.

• Mikro i makro ekonomsko okruženje, uloga tehnologije i inovacija i njihov uticaj na upravljanje preduzećem.

• Prirodno okruženje i zaštita životne sredine, troškovi zaštite i ekološki menadžment.

• Socijalno i kulturno okruženje, demografski trendovi i promene na radnom mestu – fleksibilnost radnog mesta, balans poslovnog i privatnog života, jednake šanse i diversifikovana radna snaga.

• Društvena odgovornost, poslovna etika preduzeća i potrošači,etičke dileme poslovanja.

• Preduzeće i problemi zaposlenih na radnom mestu, zlostavljanje na radu - mobing,polna, etnička i starosna diskriminacija.

Praktična nastava

• Analize studija slučaja, diskusije, prezentovanje i analiza seminarskih radova.
Đurić-Kuzmanović, T. (2008). Poslovno okruženje. Novi Sad: Alfa-graf.

Đurić-Kuzmanović, T. (2004). Uvod u okruženje poslovanja. Novi Sad: VPŠ.

Đurić-Kuzmanović, T. (2005). Nova evropska ekonomija. Novi Sad: Sentgraf.

Baron, P. D. (2003). Business and its Environment, 3rd ed. Prentice Hall.

Vernon, H. (1998). Business and Society. A Managerial Approach, 6thed. Irwin-McGraw-Hill.

Studijeslučaja i članci u stručnim i naučnim časopisima, knjigama i na internetu.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, eseje, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja