Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST56
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da studentima pojasni osnove paketnih komunikacijskih mreža, TCP/IP umrežavanje, mrežno programiranje, arhitekturu paketnog svičinga, kontrolu zagušenosti mreže, QoS mreže, bežične komunikacije.
Student će biti sposoban da razume i definiše osnovne pojmove vezane za računarske mreže, te da primenjuje i podešava osnovnu mrežnu opremu i uređaje. Takođe će moći da razume osnovne tehnike prenosa podataka kroz komunikacione kanale i fizičke kablove, kao i bežični način prenosa podataka.
Teorijska nastava

• Nastanak računarskih mreža, karakteristike, vrste i korisnici

• Klasifikacija mreža prema upotrebi

• Mrežni operativni sistemi: hijerarhija protokola, projektovanje slojeva, usluge

• Usluge imenika, imenovanja i Interneta

• Mrežni protokoli: slojevita arhitektura. OSI i TCP/IP referentni modeli

• Osnovi mrežnog hardvera

• Primeri mreža

• Standardizovanje mreža

• Zaštita podataka na mreži

• Realizovanje osnovne računarske mreže

• Bežične računarske mreže

• Umrežavanje, koncepti i primena u praksi

Praktična nastava

Neposredan rad u računarskoj laboratoriji
Andrew S. Tanenbaum, Računarske mreže, Mikro knjiga, peto izdanje, 2010;

James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer networking : A top-down aproach, 4'th edition, Addison-Wesley 2007.;

Bigelow S.J., Računarske mreže, Beograd, 2004.
predavanja , rad u računarskoj laboratoriji, prezentacije, diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10