Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА31
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте да омогући студентима стицање знања и разумевање суштине теорије и праксе развоја спортско-рекреативног туризма, као селективног облика туризма који последњих година доживљава експанзију на светском туристичком тржишту. Студенти ће добити нова сазнања о менаџерским аспектима функционисања и експлоатације спортских ресурса у туристичке сврхе и упознаће се са планирањем, организовањем и коришћењем природних и антропогених спортских ресурса, у циљу развоја спортско-рекреативног туризма.
Савладавањем предмета студенти ће бити у стању да плaнирaју, oргaнизују и изврше реализацију прoгрaмских сaдржaja спoртско-рекреативног туризма на нивоу туристичке дестинације и демонстрирају решавање конкретних проблема упрaвљaњa у прeдузeћимa кoja сe бaвe пoнудoм спoрстких рeсурсa нa туристичком тржишту. Успостављањем везе између теорије и праксе, студенти развијају вештину употребе критичког мишљења у свим фазама управљања спортско-рекреативним туризмом, као и планирања даљег развоја и афирмације овог облика туризма на одређеним подручјима.Такође, студенти ће усвојити потребно знање и информације о значају и утицају овог туристичког производа у развоју економије и целокупне привреде простора наше земље, те ће на тај начин уз примену раније стеченог знања, донети конкретне закључке и мере за боље пласирање дестинације спортског туризма на инострано туристичко тржиште.
Садржај предмета

Теоријска настава

• Појам, значај и улога спортског туризма.

• Историјат развоја спортско-рекреативног туризма.

• Спорт и туризам.

• Спортски туризам и рекреација.

• Селективни спортови-опште карактеристике.

• Перспективеразвоја спортско-рекреативног туризма.

• Природни ресурси у спортском туризму.

• Антропогени(изграђени) ресурси у спортском туризму.

• Људски ресурси у спортском туризму.

• Улога спортских догађаја у развоју туризма.

• Управљање спортско-рекреативним туризмом.

• Економски ефекти спортско-рекреативног туризма у свету и Србији.

Практична настава

• Вежбе.

• Студије случаја.

• Семинарски радови.

• Теренска пракса.
Бaртoлуци, M., & Чавлек, Н. (2007). Tуризaм и спoрт – развојни аспекти. Загреб: Шкoлскa књигa.

Higham, Ј. i dr. (2009). Sport and Tourism: Globalization, mobility and Identity. Amsterdam: Еlsevier.

Плaвшa, J. (2007). Спoртскo-рeкрeaтивни туризaм, Скриптa. Нови Сад: ПMФ.

Нешић, М. (2006). Ресурси у спорту. Логос: Бачка Паланка.

Субoтић, Д. (2005). Принципи мeнaџмeнтa у спoрту и рeкрeaциjи. Цeнтaр зa истрaживaњe, oбуку и рaзвoj људских рeсурсa, Бeoгрaд.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, са интернета уз коришћење аудиовизуелне опреме.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  55 поена Завршни испит  45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10