Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA56
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta Trgovinski menadžment je sticanje osnovnih znanja iz oblasti trgovinskog menadžmenta, osnovnih tokova u savremenoj trgovini, funkcionisanja trgovine na veliko i malo, trgovinske politike, primene inovacija u trgovini i praksi tržišno razvijenih zemalja. Pored navedenog, studenti će steći znanja i o načinima implementacije raspoloživih instrumenata marketing miksa i upravljanje resursima trgovinskih preduzeća.
Nakon završetka učenja u okviru predmeta Trgovinski menadžment, studenti će biti u stanju da:

• primene stečana znanja u radu u trgovinskim preduzećima, za poslove maloprodaje, veleprodaje i logistike, za poslovanje na domaćem i međunarodnom tržištu,

• objasne značaj i ulogu trgovine u savremenoj ekonomiji, ocene i analiziraju uticaj elemenata marketing miksa na unapređenje konkurentnosti trgovinskih preduzeća,

• identifikuju značaja inovacija i njihovog uticaja na trgovinu i trgovinska preduzeća.
Teorijska nastava

• Nastanak i razvoja trgovinskog menadžmenta.

• Teorije i koncepti trgovinskog menadžmenta.

• Oblici trgovine i trgovinskih preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.

• Tipologija trgovinskog menadžmenta.

• Nastanak i razvoj proizvođačke marke i trgovinske marke.

• Upravljanje trgovinskom markom.

• Menadžment trgovinskih preduzeća.

• Nastanak i razvoj elektronske trgovine.

• Pravila uspešnog poslovanja trgovinskih preduzeća.

• Praksa menadžmenta u trgovini.Praktična nastava

• Vežbe.

• Drugi oblici nastave.

• Analiza studija slučaja (case study).
Simić, J. (2012). Trgovinski menadžment, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad.

Lovreta, S. (2015). Trgovinski menadžment, Beograd: Ekonomski fakultet Beograd.

Ćuzović, S., & Ivanović P. (2010). Inovacije u trgovinskom menadžmentu drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Niš: Ekonomski fakultet Niš.

Ćuzović, S. (2013). Trgovina (struktura, principi, razvoj). Niš: Ekonomski fakultet Niš.
Predavanja, interaktivne vežbe, konsultacije, diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10