Izaberite stranicu

Stankov dr Biljana

Funkcija Koordinator za izdavačku delatnost
Zvanje

Predavač

E-mail bilja.l.stankov@gmail.com
Telefon 485-4008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Ponedeljak 14:45-16:45
Onlajn konsultacije Ponedeljak 15.30 - 16.30
https://us05web.zoom.us/j/83233195136?pwd=OUtwQXpHTUd5eEl4VGJnOXJqOHQ2UT09

Biljana Stankov (prethodno Lazić) je 2001. godine završila Srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Zrenjaninu i iste godine postala student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na usmerenju Marketing. Fakultet završava 2006. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,03 i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Diplomski rad pod nazivom „Primena analize varijanse u istraživanju tražnje pojedinih smerova u srednjoškolskom obrazovanju“ odbranila je sa ocenom 10, a mentor joj je bio profesor dr Mirko Savić. Naredne godine je postala saradnik u nastavi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (tadašnjem Spoljnotrgovinskom fakultetu), Univerziteta Privredna akademija. Na osnovnim akademskim studijama je bila angažovana kao saradnik profesora dr Miroslava Đorđevića i izvodila je nastavu na predmetima Osnovi ekonomije, Makroekonomija i Mikroekonomija. Novembra 2008. godine se zapošljava, kao saradnik u nastavi, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon završetka master akademskih studija, na istoj visokoškolskoj ustanovi je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Izvodila je nastavu iz brojnih predmeta koji pripadaju pomenutoj naučnoj oblasti, među kojima se izdvajaju: Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Izrada i implementacija biznis plana, Upravljanje i kontrola troškova, Upravljačko računovodstvo, Tržišno komuniciranje, Marketing, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje. Zvanje Master ekonomista stekla je 2012. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, na usmerenju Ekonomsko-pravne studije Evropske unije. Ovaj nivo studija je završila sa prosečnom ocenom 10,00, a master rad pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ u kontekstu evropskih integracija“ odbranila je sa ocenom 10, pod mentorstvom profesorice dr Jelene Vapa Tankosić. Uz podršku i pomoć mentorke, objavila je više radova koji su nastali kao rezultat, kako tadašnje, tako i aktuelne saradnje. Naredne godine na istom fakultetu postaje student doktorskih akademskih studija na usmerenju Poslovna ekonomija. Nakon što je, zaključno sa 2015. godinom, položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,40 posvećuje se prijavi teme i izradi doktorske disertacije pod mentorstvom profesora dr Nikole Gradojevića. Decembra 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju“ i stekla naučno zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke. Tokom rada na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Biljana Stankov je učestvovala u procesima akreditacije i provere kvaliteta pomenutih visokoobrazovnih institucija, kao i u vrednovanja njihovih studijskih programa. Od 2016. godine, u saradnji sa glavnom i odgovornom urednicom dr Jelenom Damnjanović, bavi se uređivanjem naučno-stručnog časopisa „Škola biznisa“, čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada, a koji je rangiran kao vodeći naučni časopis nacionalnog značaja (M51). Iste godine postaje i administrator i verifikator Kartona naučnog radnika Vojvodine, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Kao recenzent je angažovana od strane uredništva naučnih časopisa „Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies“ i „EMC Review – Economy and Market Communication Review“. Biljana Stankov je jedan od organizatora međunarodne naučne konferencije i urednik zbornika saopštenja sa međunarodne naučne konferencije „Economic Development and Competitiveness of European Countries“. Od strane Pokrajinskog sekretarijata je takođe angažovana i kao član Komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija sa teritorije AP Vojvodine. Kao istraživač je bila angažovana u okviru razvojnoistraživačkog projekta „Analiza iskustava stranih investitora u slobodnim zonama u vezi sa tržištem radne snage na teritoriji AP Vojvodine“, koji je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Trenutno je i učesnik u okviru Žan Mone projekta „Uvod u Evropsku uniju: Edukacija u srednjim školama” koji je finansiran od strane Evropske unije. Osnovne oblasti njenog dosadašnjeg interesovanja i budućeg naučnog usavršavanja su: strane direktne investicije, nacionalna konkurentnost, konkurentnost privrede i preduzeća, Evropska unija, međunarodna ekonomija i ekonomija evropskih integracija. Biljana Stankov je do sada, kao autor ili koautor, učestvovala na više od 40 naučnih konferencija uz publikovanje radova u zbornicima saopštenja,  objavila blizu 30 radova u naučnim časopisima i tematskim zbornicima nacionalnog značaja, kao i 3 rada u okviru monografskih studija. Pored navedenog, dr Biljana Stankov je izabrana i za naučnog saradnika Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.

Sve reference su dostupne na http://knr.uns.ac.rs/knrPublic.xhtml

Stankov, B., & Vapa Tankovsić, J. (2019). Basic requirements and FDI inflows in emerging and developing Europe: exploring the connection. In Econometric modeling in economics and finance (17-20). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economic Sciences in Belgrade. (ISBN: 978-86-89465-51-8)

Stankov, B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2019). Research of foreign investors’ opinions on the quality of workforce education and professional improvement in the Autonomous Province of Vojvodina. Škola biznisa, 2/2019, 52-77. (ISSN: 2406-1301)

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). A panel data analysis of FDI inflows and pillars of competitiveness in Emerging and Developing Europe. In Global Economic Trends – Challenges and Opportunities (51-55). Belgrade, Republic of Serbia: Belgrade Banking Academy, Faculty of banking, insurance and finance. (ISBN: 978-86-7852-052-5).

Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Managing FDI determinants: Overview of selected panel data empirical studies. In Proceedings from International May Conference on Strategic Management (205-211). Bor, Republic of Serbia: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management. (ISBN: 2620-0597)

Stankov, B., & Roganović, M. (2018). The determinants of foreign direct investments: A panel data study for the emerging and developing European countries. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements-Challenges-Opportunities (83-86). Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business, AP Vojvodina, Republic of Serbia. (ISBN: 978-86-7203-144-7).

Stankov., B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In Innovation, ICT and Education for the Next Generation (385-404). Novi Sad, Republic of Serbia: Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy. (ISBN 978-86-87619-89-0).

Stankov., B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2018). Pillars of competitiveness as FDI determinants in host countries: A review of the panel data empirical studies. Škola biznisa, 2/2018, 98-116. (ISSN: 1451-6551).

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2018). Efficiency enhancers as FDI determinants in emerging and developing European countries: A panel data analysis. In Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science – 60 Years of Challenges and Opportunites (230-233). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economic Sciences Belgrade. (ISBN: 978-86-89465-42-6 ).

Stankov., B., & Damnjanović, J. (2018). Savremene teorije o stranim direktnim inveticijama: pregled najistaknutijih teorija. Ekonomija – teorija i praksa, 11(4), 36-46. (ISSN:  2217-5458).

Vapa Tankosić J., & Stankov (Lazić), B. (2017). Efikasnost investicionih podsticaja u privlačenju stranih investitora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji – istraživanje poreskih podsticaja. U: Opportunities for inclusive and resilient growth, Urednici: Đuričić, S, LJumović I. & Stevanović, S (141-159). Beograd, Institut ekonomskih nauka. (ISBN 978-86-89465-29-7).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2016). Atraktivnost trgovine na malo za strane investitore u Republici Srbiji uz osvrt na kompaniju Delhaize Group. Škola biznisa, 2/2016, 47- 68. (ISSN 1451-6551).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2016). Strane direktne investicije u trgovinskom sektoru i podsticanje privrednog razvoja Republike Srbije. U: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici.

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Milošević, I. (2015). FDI by economic activities and investment incentives in Bulgaria and Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 77(23-24), 61-69. (ISSN 1820-0222, UDK: 339.727.22(497.11)).

Grandov, Z., Stankov (Lazić), B., & Roganović (Đorđević), M. (2015). Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji. Škola biznisa, 2/2014, 141-169. (ISSN: 1451-6551).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2015). Perspektiva i potrebe investitora u procesu izrade biznis plana. Škola biznisa, 2/2015, 80-96. (ISSN 1451-6551).

Grandov Z., Stankov (Lazić) B., & Đokić M. (2015). Researching of consumer satisfaction with services of Delhaize Group in Serbia. EMC Review – Economy and Market Communication Review, 5(2), 168- 193. (ISSN 2232-8823).

Stankov (Lazić), B., Roganović (Đorđević), M., & Lazić Marjanski, S. (2015). Intenziviranje priliva SDI u Srbiji kao mogucnost privrednog oporavka i prevladavanja ekonomske krize. U: Štednja ili potrošnja – recesija ili oporavak. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici.

Stankov (Lazić) B., Vapa Tankosić J., & Stojanović B. (2014). Forecasting FDI inflows in some Balkan countries applying linear trend. In Contemporary Trends and Perspects of Economic Recovery (133-151). Nice, France: CEMAFI International. (ISBN 978-2-9544508-5-8).

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Roganović (Đorđević), M. (2014). Investicione destinacije Srbija i Hrvatska u doba globalne krize. U: Velika recesija i kriza neoliberalne ekonomije (245-260). Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici. (ISBN: 978-86-87785-36-6).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Competitiveness of Serbia and Macedonia and the accession to the EU in a time of crisis. School of Business, 1/2013, 74-91. (ISSN: 1451-6551).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Konkurentnost visokog obrazovanja Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. U: Multikultikulturalnost i savremeno društvo (454-470). Novi Sad: Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”. (ISBN: 978-86-7910-068-9).

Grandov, Z., Stankov (Lazić), B., & Đokić, M. (2013). Application of a statistical method for detecting linear trend (used) to calculate the value of FDI inflows in Serbia and Croatia. EMC Review – Economy and Market Communication Review, 3(22), 164-178. (ISSN: 2232-8823 164-178).

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Vapa, B. (2012). Povećanje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana – šansa za privlačenje stranih investitora i prevazilaženje kriza. U: Drugi talas ekonomske krize-posledice na privredu regiona i moguća rešenja (245-260). Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici. (ISBN: 978-86-87785-36-6).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2011). Analiza konkurentnosi Srbije sa aspekta Globalnog indeksa konkurentnosti. Poslovna ekonomija – Business Economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, V/VIII(1), 211-230. (ISSN: 1820-6859).

Stankov (Lazić), B., & Roganović (Đorđević), M. (2009). Foreign direct investments and competitiveness enhancement of West Balkan countries. In Regional cooperation and economic integration – challenges and opportunities (301-313). Skopje, Republic of Macedonia: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics Skopje and The Customs Administration of the Republic of Macedonia. (ISBN: 978-608-212-007-2).

Roganović (Đorđević), M., Stankov (Lazić), B., & Ćuić, J. (2009). Intenzivnija spoljnotrgovinska saradnja Srbije i Evropske unije – bitan faktor izlaska iz krize. U: Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza. Novi Sad: Visoka poslovna škola stukovnih studija u Novom Sadu. (ISBN: 978-86-7203-101-0).

Roganović (Đorđević), M., & Stankov (Lazić, B). (2009). Značaj stranih direktnih investicija za privredni razvoj Srbije. U: Inostrani capital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji (309-319). Kragujevac: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (ISBN: 978-86-82203-99-5).

Marković, S., & Stankov (Lazić), B. (2008). Strane direktne investicije i ekonomski razvoj zemalja u tranziciji. U: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji (293-307). Kragujevac: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (ISBN: 978-86-82203-80-3).

Predavanja

  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)

Vežbe

  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)
  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)

Materijali

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (MS)
MARKETING (BOL. 12)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Obaveštenja

31. avgusta 2021.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati kolokvijuma septembar 2021

Belić Ivan nije položio popravni kolokvijum, osvojio je 17 bodova (minimalno potreban broj bodova iznosi 21)

27. juna 2021.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Master studije, jun 2021

Obaveštavaju se studenti da rezultate ispita i zaključne ocene mogu pogledati u gornjem dokumentu, a da se uvid u radove i upis ocena održava u utorak 29.juna u 12.30h u kabinetu br. 16 na Limanu.

27. juna 2021.
REZULTATI ISPITA 25.06.2021.

PREDUZETNIŠTVO

Ristanović Ivana – 76 bodova, ocena 8

Milinović Tamara – 92 boa, ocena 10

Ćeran Milan – položen kolokvijum, 16 bodova

 

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Miladinović Ognjen – 67 bodova, ocena 7

Belić Ivan – nije položio kolokvijum

 

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Mater studije

Branković Milica – 95 bodova, ocena 10

Zuvić Aleksandra – 81 bod, ocena 9

Berać Srđan – nije položio ni kolokvijum ni ispit

 

UVID U RADOVE I UPIS OCENA – Utorak 29.jun u 12.30h, kabinet br. 16 na Limanu.

 

 

27. juna 2021.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – 25.06.2021.

Obaveštavaju se studenti koji su u junskom roku polagali ispit iz predmeta Ekonomija evropske unije da rezultate i zaključne ocene mogu pogledati u gornjem dokumentu, dok će se uvid u radove i upis ocena održati u utorak 29. juna u 12.30h u kabinetu br. 16 na Limanu.

5. maja 2021.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – REDOVAN KOLOKVIJUM

Kolokvijum iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini na master strukvonim studijama za studente aktuelne generacije, biće održan putem Moodle platforme u ponedeljak 17. maja sa početkom u 19h. Oblasti koje je potrebno pripremiti za kolokvijum su sledeće: Spoljnotrgovinska mreža i međunarodna špedicija, Transportna dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu i spoljnotrgovinska politika, Instrumenti spoljnotrgovinske politike, Zastupnici, distributeri i posrednici u spoljnotrgovinskom poslu, Angažovanje komisionara u spoljnotrgovinskom poslu i konsignaciona prodaja, Rizici u spoljnotrgovinskom poslu i specifičnosti međunarodnog platnog prometa, Instrumenti međunarodnog platnog prometa 1 i Instrumenti međunarodnog platnog prometa 2.

13. aprila 2021.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – REDOVAN KOLOKVIJUM

Kolokvijum iz predmeta Ekonomija Evropske unije na osnovnim strukvonim studijama za studente aktuelne generacije smera TR, biće održan putem Moodle platforme u ponedeljak 10. maja sa početkom u 18h. Oblasti koje je potrebno pripremiti za kolokvijum su sledeće: Nastanak i razvoj EU, Proširivanje EU, Odnosi EU i Republike Srbije, Institucije EU 1, Institucije EU 2 i Politički sistem EU.

27. decembra 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – REDOVAN KOLOKVIJUM

Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje održati 28. decembra sa početkom u 19h. Mole se studenti da na vreme budu spremni za početak izrade kolokvijuma. Kolokvijum će se održati u istoj formi kao i dosadašnji testovi za aktivnost koje su studenti aktivno radili tokom semestra.

8. novembra 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – predavanja za aktuelnu generaciju studenata master studija

Poštovane koleginice i kolege, predavanja iz predmeta Ekonomika Evropske unije će se tokom novembra 2020. godine održati prema sledećem rasporedu:

09.11. od 17:00, A2 Liman
10.11. od 16:30, A2 Liman
17.11. od 15:00, A1 Liman
24.11. od 16:30, A2 Liman
Studenti su u obavezi i da redovno prate predavanaj i vežbe putem Moodle platforme kao i da putem iste izrađuju testove za aktivnost i studije slučaja.

8. novembra 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – predavanja za aktuelnu generaciju studenata osnovnih studija

Poštovane koleginice i kolege, tokom novembra 2020. godine predavanja iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje će se realizovati prema sledećem rasporedu:

10.11. od 15:30, A1 Liman
17.11. od 14:00, A2 Liman
24.11. od 15:30, A1 Liman
Studenti su u obavezi i da redovno prate nastavu putem Moodle platforme, kao i da putem iste prikupljaju bodove za aktivnost izradom testova za aktivnost i studija slučaja.

22. oktobra 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – predavanje za aktuelnu generaciju studenata master programa

Predavanje iz predmeta Ekonomika Evropske unije održaće se u ponedeljak 26. oktobra u 17h, u Amfiteatru 2 na Limanu uz poštovanje svih predviđenih epidemioloških mera.

 

22. oktobra 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – predavanje za aktuelnu generaciju studenata smera TR

Predavanje iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje biće održano u ponedeljak 26. oktobra u 16h u Amfiteatru 1 na Limanu uz poštovanje svih predviđenih epidemioloških mera.

2. oktobra 2020.
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 01. OKTOBRA 2020.

PREDUZETNIŠTVO

Ispit su položili sledeći studenti:

Bajić Dejana – 91 bod, ocena 10

Ćirković Nina – 51 bod, ocena 6

Haška Sandra – 51 bod, ocena 6

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ispit su položili sledeći studenti:

Radović Sara – 53 boda,ocena 6

Dangubić Tamara – 55 bodova, ocena 6

Kustudić Jovana – 53 boda, ocena 6

Ćeran Vanja – 54 boda, ocena 6

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Ispit su položili sledeći studenti:

Miladinović Ognjen – 77 bodova, ocena 8

Kukuć Nemanja – 67 bodova, ocena 7

OSNOVI ORGANIZACIJE

Ispit je položila: Vidaković Nataša – 68 bodova, ocena 7

Ispit nije položila: Filipović Milana – ocena 5

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE ODRŽAĆE SE U PONEDELJAK 05.10.2020. U 15 ČASOVA U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

 

20. septembra 2020.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Oktobarski ispitni rok 19.09.2020.

MENADŽMENT NABAVKE

Topalov Jovana – 55 bodova, ocena 6

PREDUZETNIŠTVO

Bukinac Snežana – 61 bod, ocena 7

Patriškov Aleksandra – 94 boda, ocena 10

Pušonjić Svetlana – 65 bodova, ocena 7

Haška Sandra – nije položila ispit

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Bijekić Uroš – 64 boda, ocena 7

Veličković Jelena – 85 bodova, ocena 9

Malešević Milica – 70 bodova, ocena 7

Mihajlović Mihajlo – 53 boda, ocena 6

Motorni Teodora – 100 bodova, ocena 10

Savić Milica – 65 bodova, ocena 7

Turkić Aleksandra – 83 boda, ocena 9

Ćeran Vanja – 81 bod, ocena 9

Crepulja Milica – 57 bodova, ocena 6

Štula Tanja – 89 bodova, ocena 9

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Vujović Aleksandar – 51 bod, ocena 6

Kukuć Nemanja – 51 bod, ocena 6

Tešić Dragana – 53 boda, ocena 6

Turkić Aleksandra – 51 bod, ocena 6

Kustudić Jovana – nije položila ispit

Radović Sara – nije položila ispit

Dangubić Tamara – nije položila ispit

Ćirković Nina – nije položila ispit

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Miladinović Ognjen i Dimitrić Aleksandar nisu položili kolokvijum.

Sikirica Boban – 25 bodova (položeno). Javiti se radi dopune predispitnih bodova.

PREDUZETNIŠTVO – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Ćirković Nina – 22 boda (položeno). Može prijaviti ispit.

Bajić Dejana – 25 bodova (položeno). Može prijaviti ispit.

Lazičić Stefan – 18 bodova (položeno). Javiti se radi dopune predispitnih bodova.

OSNOVI ORGANIZACIJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Vidaković Nataša – 27 bodova(položeno). Može prijaviti ispit.

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ORGANIZOVATI U PONEDELJAK 21.09.2020. U 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

 

3. septembra 2020.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI, master studije

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 31.08.2020.

Milošević Gorana – 37 bodova, zaključna ocena 10 (92)

Mijić Aleksandar – 29 bodova, zaključna ocena 8 (78)

28. avgusta 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma održanih 27.avgusta 2020.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ispit su položili sledeći studenti:

ocena (bodovi)

Polić Jelena – 7 (64)

Savić Milica – 6 (51)

 

Ispit NISU položili sledeći studenti:

Jokić Marko

Kustudić Jovana

Turkić Aleksandra

Tešić Dragana

Ćirković Nina

 

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Kukuć Nemanja – 23 boda

 

Kolokvijum NISU položili sledeći studenti:

Bijekić Uroš

Dimitrić Aleksandar

Miladinović Ognjen

28. avgusta 2020.
PREDUZETNIŠTVO – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma održanih 27.avgusta 2020.

Ispit su položili sledeći studenti:

ocena (bodovi)

Bijalković nikola – 6 (51)

Despotović Aleksandra – 6 (51)

Topalov Jovana – 8 (72)

Ćirković Vanja – 6 (51)

Ispit NISU položili sledeći studenti:

Bukinac Snežana

Pušonjić Svetlana

 

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Haška Sandra – 16 bodova

Patriškov Aleksandra – 25 boda

28. avgusta 2020.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita održanog 27.avgusta 2020.

Ispit su položili sledeći studenti:

ocena (bodovi)

Vujović Aleksandar – 9 (85)

Vučković Milica – 8 (77)

Drobac Nikolina – 10 (95)

Ivković Dejan – 10 (96)

Jezdimirović Predrag – 9 (83)

Jovanović Nikolina – 8 (79)

Kustudić Jovana – 9 (81)

Marković Jovana – 10 (91)

Matić Milan – 8 (72)

Pavlik Marina – 10 (91)

Radović Sara – 8 (71)

Rakić Aleksandra – 10 (93)

Savić Tijana – 8 (74)

28. juna 2020.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 27.06.2020.

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Ispit su položili sledeći studenti

Kesić Sandra – 26

Miljević Tanja – 36

Vojinović Dragana – 44

Polić Jelena – 41

Marić Igor – 23

Čulić Rajko – 33

Nedeljkov Nina – 33

Bunjevački Sanja – 44

Graovac Bogdan – 36

Panić Bojana – 31

Ispit nisu položili sledeći studenti

Vučković Milica – 17

Panić Dajana – 17

Jezdimirović Predrag – 6

Ivković Dejan – /

Marković Jovana – /

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 23, dok maksimalan broj bodova iznosi 45.

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Ispit su položili sledeći studenti

Malešević Milica – 19

Jezdimirović Predrag – 18

Ćirković Vanja – 18

Savić Tijana – 18

Matić Milan – 18

Ispit nisu položili sledeći studenti

Kustudić Jovana – 15

Crepulja Milica – 12

Vujović Aleksandar – 13

Mihajlović Mihajlo – 9

Savić Milica – 11

Turkić Aleksandra – 14

Tešić Dragana – 4

Ćeran Vanja – 4

Radović Sara – 0

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 18, dok maksimalan broj bodova iznosi 35.

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti

Jokić Marko – 21

Ćirković Nina – 21

Crepulja Milica – 21

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na testu kolokvijuma iznosi 21, dok maksimalan broj bodova iznosi 40.

MENADŽMENT NABAVKE

Patriškov Aleksandra – 33 (položeno)

OSNOVI ORGANIZACIJE

Gavrilović Suzana – 36 (položeno)

PREDUZETNIŠTVO

Ispit su položili sledeći studenti

Milićev Vladana – 34

Farago Emeše – 32

Bičkaji Marija – 43

Stojković Sara – 50

Ispit nisu položili sledeći studenti

Pušonjić Svetlana – 0

Topalov Jovana – 25

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na ispitnom testu iznosi 28, dok maksimalan broj bodova iznosi 55.

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti

Bukinac Snežana – 20

Bijalković Nikola – 16

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti

Vasojević Darko – 9

Marković Mirka – 0

Minimalan broj bodova koji se mora osvojiti na  testu kolokvijuma iznosi 16, dok maksimalan broj bodova iznosi 30.

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE, ODRŽAĆE SE U SREDU 01.07.2020. U KABINETU BROJ 16 NA LIMANU U 11H.

 

 

 

 

 

25. juna 2020.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita jun 2020.

Ispit su položili sledeći studenti:

Jugović Dobrila – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

Lalošević Miloš – 41 bod (ukupno 96, ocena 10)

Milošević Sanja – 38 bodova (ukupno 93, ocena 10)

Mirković Jovana – 28 bodova (ukupno 85, ocena 9)

Samardžić Dragana – 35 bodova (ukupno 92, ocena 10)

Stokić Ksenija – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

Špirić Danijela – 34 boda (ukupno 91, ocena 10)

Ispit nisu položili sledeći studenti:

Lugonja Jovana – 0 bodova

Mijić Aleksandar – 19 bodova

17. juna 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE, master studije – Majski ispitni rok

ISPIT SU POLOŽILI

Janković Mladen – 8 (72 boda)

Raca Milica – 8 (76 bodova)

Todorović Vukašin – 7 (65 bodova)

POPRAVNI KOLOKVIJUM JE POLOŽILA

Žižakov Katarina – 30 bodova (može izaći na ispit)

17. juna 2020.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Majski ispitni rok

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – ISPIT

Vujović Aleksandar –  5 (0 bodova)

Graovac Bogdan – 10 (96 bodova)

Jezdimirović Predrag – 5 (0 bodova)

Kustudić Jovana – 5 (0 bodova)

Malešević Milica – 5 (14 bodova)

Matić Milan – 5 (12 bodova)

Rakić Aleksandra – 9 (81 bod)

Savić Milica – 5 (6 bodova)

Turkić Aleksandra – 5 (0 bodova)

Ćeran Vanja – 5 (0 bodova)

 

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Savić Tijana – 33 boda (može izaći na ispit)

Mihajlović Mihajlo – 30 bodova (može izaći na ispit)

Radović Sara – 21 bod (dopuniti predispitne bodove)

 

PREDUZETNIŠTVO – ISPIT

Šegrt Nikola – 7 (65 bodova)

Barun Jelena – 6 (51 bod)

 

OSNOVI ORGANIZACIJE – ISPIT

Kopranović NIkolina – 5 (22 boda)

 

MENADŽMENT NABAVKE – ISPIT

Haška Sandra – 6 (54 boda)

Madžarević Sofija – 6 (54 boda)

 

 

 

 

 

 

3. juna 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Rezultati 02. jun 2020. godine

Ispit su položili sledeći studenti:

Torlaković Ljubica – 45 bodova

Nožica Nevena – 43 boda

Ispit nisu položili sledeći studenti:

Todorović Vukašin

Cvetković Denis

Janković Mladen

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti

Cvijetić Vesna

Cvetković Denis

 

Upis ocena i uvid u radove će se održati u petak 05.juna 2020. godine u 12h u kabinetu br. 16 na Limanu.

3. juna 2020.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 02. JUNA 2020. GODINE

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – ISPIT

Ispit su položili sledeći studenti:

Ivković Dejan – 20 bodova (predispitni bodovi!)

Jovanović Nikolina – 23 boda (predispitni bodovi!)

Ispit nisu položili sledeći studenti:

Matić Milan – 12 bodova

Na usmenu dopunu se pozivaju sledeći studenti:

Ignjatić Ivana

Šatara Maja

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Savić Milica – 21 bod

Vujović Aleksandar – 29 bodova

Ćeran Vanja – 23 boda

Turkić Aleksandra – 25 bodova

Jezdimirović Predrag – 38 bodova

Panić Dajana – 21 bod

Ćirković Vanja – 21 bod

Dovoljno predispitnih bodova za izlazak na ispit imaju samo Panić Dajana i Jezdimirović Predrag, svi ostali studenti koji su sada položili kolokvijum moraju dopuniti predispitne bodove kako bi stekli uslov za izlazak na ispit.

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Radović Sara – 17 bodova

Gligorić Milica – 14 bodova

OSNOVI ORGANIZACIJE – ISPIT

Ispit su položili sledeći studenti:

Cvetanović Staša – 35 bodova (ukupno 71 bod, ocena 8)

Bijalković Nikola – 50 bodova (ukupno 86 bodova, ocena 9)

PREDUZETNIŠTVO – ISPIT

Ispit su položili sledeći studenti:

Stankov Anja – 37 bodova (ukupno 66 bodova, ocena 7)

PREDUZETNIŠTVO – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti

Pušonjić Svetlana – 22 boda (ukupno predispitnih 24, može prijaviti ispit)

Milićev Vladana – 16 bodova (ukupno predispitnih 30, može prijaviti ispit)

MENADŽMENT NABAVKE – ISPIT

Ispit je položila Ilić Ivana – 26 bodova (ukupno 62, ocena 7)

Ispit nije položila Haška Sandra – 4 boda

MENADŽMENT NABAVKE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Patriškov Aleksandra – 24 boda (dopunniti predispitne bodove)

 

Uvid u radove i upis ocena iz svih predmeta će se održati u petak 05. juna 2020. godine u 12h, u kabinetu br. 16.

 

 

 

 

 

18. marta 2020.
Ekonomija Evropske unije – osnovne studije

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavam vas da ćete svakog ponedeljka u terminu naših predavanja moći da pronađete prezentaciju (lekciju) gradiva predviđenog za obradu za tu radnu nedelju kao i test za aktivnost koji se odnosi na taj deo gradiva. Urađene testove za aktivnost je potrebno poslati do narednog ponedeljka na mejl bilja.l.stankov@gmail.com. Sigurni ćete biti da je mejl isporučen samo ako vam ja to odgovorom i potvrdim.

Za sva pitanja, nedoumice i pomoć vam stojim na raspolaganju.

16. marta 2020.
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 13. MARTA 2020. GODINE

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Kesić Sandra – 51 (ocena 6)

Lančuški Mihailo – 63 (ocena 7)

Sremac Srđana – 61 (ocena 7)

Graovac Bogdan – ocena 5

Dangubić Tamara – ocena 5

Ignjatić Ivana – ocena 5

Kustudić Jovana – ocena 5

Rakić Aleksandra – ocena 5

OSNOVI ORGANIZACIJE

Prokić Lazar – 71 (ocena 8)

PREDUZETNIŠTVO

Čanić Kristina – 58 (ocena 6)

Vidaković Nataša – 51 (ocena 6)

Petrović Anđela – 57 (ocena 6)

Popović Tamara – 61 (ocena 7)

Stojković Sara – ocena 5

Barun Jelena – ocena 5

MENADŽMENTA NABAVKE

Miličević Dragana – 58 (ocena 6)

Ćirković NIna – 62 (ocena 7)

16. marta 2020.
REZULTATI KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 13.MARTA 2020. GODINE

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Matić Milan – 26 bodova, položeno

Sledeći studenti nisu položili kolokvijum:

Graovac Bogdan – 13 bodova

Rakić Aleksandra – 10 bodova

Savić Milica – 8 bodova

Jokić Tamara – 6 boda

Mihajlo Mihajlović – 10 bodova

Ćirković Vanja – 8 bodova

Turkić Aleksandra – 13 bodova

 

PREDUZETNIŠTVO

Farago Emeše – 24 boda, položeno

Bijalković Nikola – 10 bodova, nije položeno

Pušonjić Svetlana – 0 bodova, nije položeno

 

15. februara 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA – februar 2020

ISPIT SU POLOŽILI

Gnjatović Perica – 40 bodova (max. 45 bodova)

Manojlović Tijana – 32 boda (max. 35 bodova)

Vučković Milica – 21 bod (max. 35 bodova)

ISPI NIJE POLOŽIO

Đajić Lazar – 2 boda

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Kesić Sandra – 21 bod

Dangubić Tamara – 23 boda

Jovanović Nikolina – 24 boda

Malešević Milica – 26 bodova

Ivković Dejan – 28 bodova

Pavlik Marina – 37 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM NISU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Matić Milan – 13 bodova

Kostić Luka – 9 bodova

Đajić Lazar – 6 bodova

Radović Sara – 5 bodova

Turkić Aleksandra – 4 boda

Ćeran Vanja – 1 bod

Bijekić Uroš – 1 bod

Jezdimirović Predrag – 0 bodova

Crepulja Milica – 0 bodova

Kukuć Nemanja – 0 bodova

UVID U RADOVE I UPIS BODOVA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 24. FEBRUARA U 13H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

 

15. februara 2020.
OSNOVI ORGANIZACIJE – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA – februar 2020

ISPIT JE POLOŽIO Gnjidić Stefan – 38 bodova (ukupno bodova 62, konačna ocena 7)

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI

Bijalković Nikola – 23 boda

Prokić Lazar – 21 bod

Kolege mogu prijaviti ispit u nastupajućem ispitnom roku.

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 24. FEBRUARA U 13H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

15. februara 2020.
PREDUZETNIŠTVO – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA – februar 2020

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Periz Dejan – 41 bod

Milićević Dragana – 43 boda

Doroslovački Aleksandra – 44 boda

Đurić Nenad – 48 bodova

ISPIT NIJE POLOŽILA Popović Tamara – 18 bodova

POPRAVNIKOLOKVIJUM SU POLOŽILE

Stankov Anja – 20 bodova

Petrović Anđela – 16 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM NIJE POLOŽILA Bukinac Snežana – 12 bodova

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 24.FEBRUARA U 13H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

15. februara 2020.
MENADŽMENT NABAVKE – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA – februar 2020

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Gnjatović Perica – 18 bodova

Novaković Katarina – 18 bodova

Šatara Maja – 18 bodova

Barun Jelena – 19 bodova

Laganin Nikolina – 20 bodova

ISPIT NIJE POLOŽIO Đajić Lazar – 10 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILE

Madžarević Sofija – 27 bodova

Miličević Dragana – 31 bod

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 24.FEBRUARA U 13H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

 

25. januara 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Kovačević Branka – 30 bodova

Papović Branislava – 30 bodova

Tošić Nikolina – 27 bodova

Bajić Marina – 27 bodova

Ćoso Milena – 25 bodova

Navedene koleginice mogu prijaviti ispit u januarsko/februarskom ispitnom roku.

 

Kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Nožica Nevena – 17 bodova

Todorović Vukašin – 14 bodova

Torlaković Ljubica – 14 bodova

Janković Stojan – 11 bodova

Žižakov Katarina – 3 bodova

Navedene koleginice i kolege mogu prijaviti ispit u januarsko/februarskom roku jedino uz molbu da u isto vreme polažu i kolokvijum na dan ispita. Svakako mogu na dan ispita polagati samo kolokvijum, a pošto se stvore uslovi u nekom od narednih rokova polagati ispitni deo.

21. januara 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja su položili sledeći studenti:

Manojlović Tijana – 33 boda

Polić Jelena – 31 bod

Marković Jovana – 27 bodova

Nedeljkov NIna – 26 bodova

Čulić Rajko – 25 bodova

Kustudić Jovana – 23 boda

Marić Igor – 21 bod

Kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Panić Dajana – 18 bodova

Kesić Sandra – 15 bodova

Crepulja Milica – 8 bodova

Matić Milan – 4 boda

Uvid u radove i upis predispitnih bodova će se održati u petak 24. januara u 10h.

16. januara 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje će se održati u ponedeljak 20. januara u 8:30h, u učionici br. 10 na Limanu.

16. januara 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Ekonomika Evropske unije na master studijama će se održati u ponedeljak 20. januara u 14h u učionici br. 10 na Limanu.

3. januara 2020.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Milićević Tanja – 40 bodova

Bunjevački Sanja – 40 bodova

Vojinović Dragana – 37 bodova

Drobac Nikolina – 36 bodova

Tripunović Marijana – 32 boda

Brković Milana – 32 boda

Vučković Milica – 27 bodova

Panić Bojana – 26 bodova

Kolokvijum nisu položili: Belić Ivan i Jezdimirović Predrag.

 

Uvid u radove će se održati u ponedeljak 13. januara u 14h u kabinetu br. 16.

3. januara 2020.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum su položile sledeće koleginice:

Lazić Teodora – 30 bodova

Kukić Tamara – 30 bodova

Šamu Edita – 30 bodova

Mihajlović Emilija – 30 bodova

Šušnjić Milica – 30 bodova

Sekulić Branka – 30 bodova

Uvid u radove će se održati u ponedeljak 13. januara 2020. godine u 14h u kabinetu br. 16.

18. decembra 2019.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – decembarski ispitni rok

Jovana Jovišić nije položila ispit.

Uvid u rad se može obaviti u ponedeljak 23. decembra 2019. godine u kabinetu br. 16 u 14h.

 

18. decembra 2019.
Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma održanih 13.12.2019.

OSNOVI ORGANIZACIJE

Ispit su položili: Jezdimirović Marko (28 bodova) i Jezdimirović Predrag (37 bodova)

Popravni kolokvijum nije položio Prokić Lazar (4 boda)

MENADŽMENT NABAVKE

Popravni kolokvijum je položio Gnjatović Perica (21 bod), a koleginica Sofija Madžarević nije položila kolokvijum (15 bodova)

Ispit nije položila Šatara Maja (5 bodova)

PREDUZETNIŠTVO

Popravni kolokvijum su položili Miličević Dragana (28 bodova), Periz Dejan (26 boda), Vidaković Nataša (19 bodova), dok koleginice Katić Nina (9 bodova) i Pušonjić Svetlana (0 bodova) nisu položile kolokvijum.

Ispit su položili Vlajković Ivana (42 boda), Gorjanac Nađa (28 bodova), Pavleka Jelena (50 bodova) i Matić Vasilije (28 bodova).

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Popravni kolokvijum je položio Gnjatović Perica (25 bodova), dok koleginica Dragutinović Tamara nije položila kolokvijum (0 bodova)

Ispit je položila Barun Jelena (32 boda).

 

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE OBAVITI U PONEDELJAK, 23. DECEMBRA 2019. GODINE U 14H, U KABINETU BR. 16.

 

 

28. septembra 2019.
UPIS OCENA

Upis ocena sa svih ispita održanih 25.09.2019. godine biće realizovan u ponedeljak 30.09.2019. godine u 9 časova u kabinetu br. 16 na Limanu. U istom terminu studenti mogu i pogledati svoje radove.

27. septembra 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – Rezultati ispita 25.09.2019.

Ispit su položile koleginice Ilić Željana (34 boda) i Gorjanac Nađa (28 bodova).

Ispit nije položila koleginica Ćirković Vanja (13 bodova).

Upis ocena i uvid u radove će se održati u ponedeljak 30. septembra u 9 časova u kabinetu br. 16 na limanu.

27. septembra 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE

Svi studenti koji će prijaviti ispit u nastupajućem ispitnom roku moraju imati minimum predispitnih bodova koji iznosi 23 boda. U slučaju da studenti nemaju dovoljno predispitnih bodova trebali bi da se jave asistentkinji Vesni Vugdeliji putem mejla kako bi do prijave ispita dopunili svoje bodove.

6. septembra 2019.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – septembar 2019

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:
Kalić Jovana – 23 boda
Janković Mladen – 23 boda
Gutić Dragan – 24 boda
Domazet Minja – 23 boda
Pavlović Anja – 39 bodova

KOLOKVIJUM je položila Ilić Željana – 37 bodova

6. septembra 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – septembar 2019

KOLOKVIJUM SU POLOŽILE
Ilić Željana – 33 boda
Ćirković Nina – 25 bodova

10. jula 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – TEMATSKE CELINE ZA ISPIT

Za polaganje ispita iz predmeta Osnovi organizacije potrebno je pripremiti sledeće tematske jedinice:
Delegiranje i decentralizacija.
Motivacija zaposlenih.
Vođstvo i koordinacija.
Upravljanje organizacijom.
Upravljanje ljudskim resursima.
Organizacione promene.

29. juna 2019.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – REZULTATI ISPITA, JUN 2019

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U TERMINU OD 11H DO 12H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

ISPIT SU POLOŽILI:
Lugonja Jovana (ocena 6)
Pavićević Teodora (ocena 6)
Marušić Nebojša (ocena 6)
Bogićević Milica (ocena 6)

ISPIT NISU POLOŽILI:
Kapur Nemanja (15 bodova)

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI:
Marković Snežana (20 bodova)
Bohuš Ivana (26 boda)
Kosanović Jasmina (23 boda)

28. juna 2019.
UPIS OCENA I UVID U RADOVE, JUN 2019

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU ISPIT ILI POPRAVNI KOLOKVIJUM POLAGALI U JUNSKOM ISPITNOM ROKU DA ĆE SE UVID U RADOVE I UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U 9 ČASOVA U UČIONICI BR. 16 NA LIMANU.

28. juna 2019.
STRUČNA PRAKSA, JUN 2019

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE ODBRANA DNEVNIKA PRAKSE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U 9 ČASOVA U UČIONICI BR. 16 NA LIMANU. STUDENTI SU U OBAVEZI DA ELEKTRONSKIM PUTEM NEKOLIKO DANA PRE DATUMA ODBRANE DOSTAVE SVOJE ZAVRŠENE DNEVNIKE PRAKSE.

26. maja 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – ISPIT I KOLOKVIJUM, MAJ 2019

REZULTATI ISPITA
Perović Snežana – 26 bodova (položeno)
Haška Sandra – 18 bodova (položeno)
Ignjatić Ivana – 0 bodova (nije položeno)

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
Ilić Ivana – 29 bodova (položeno)
Šatara Maja – 24 boda (položeno)
Ćirković Vanja – 22 boda (položeno)
Kovačić Miloš – 5 bodova (nije položeno)
Šrimpf Jovana – 15 bodova (nije položeno)

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U TERINU OD 9H DO 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

26. maja 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – ISPIT I POPRAVNI KOLOKVIJUM, MAJ 2019

Koleginica Milana Grmuša nije položila ispit osvojivši 4 boda.

KOLOKVIJUM SU POLIŽILI
Kaljević Milan – 30 bodova
Popović Arnela – 29 bodova
Stupar Jelena – 26 bodova
Koljđeraj Elizabeta – 20 bodova

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U TERMINU OD 9H DO 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

26. maja 2019.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – ISPIT, MAJ 2019

Ispit iz su položili
Jovanović Bojana (103/14tr) – 71(8)
Samopjan Aleksandar (001071) – 51(6)

Ispit nije položila Milana Ivić (30/14fr) – osvojeno 18 bodova

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U KABINETU BR. 16 U TERMINU OD 9H DO 11H.

18. aprila 2019.
UPIS OCENA I UVID U RADOVE – APRIL 2019

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ZA SVE ISPITE KOJE SU STUDENTI POLAGALI 12.04.2019. ĆE SE ODRŽATI U PETAK 19.04.2019. U 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU. MOLE SE STUDENTI DA DOĐU DA UPIŠU SVOJE OCENE.

18. aprila 2019.
OSNOVI ORGNAIZACIJE – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA APRIL

Ispit je položila koleginica Jovana Đorđević, osvojila je 30 bodova (ukupno 56, ocena 6)

Ispit nije položila koleginica Milana Grmuša, osvojila je 16 bodova.

Ispit nije položila koleginica Andreja Vojnović, osvojila je 10 bodova.

Kolokvijum je položila koleginica Sanja Andrašić, osvojila je 16 bodova.

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U PETAK 19. APRILA U 11H, U KABINETU 16.

3. aprila 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED APRILSKI ISPITNI ROK

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Polovina Katarina – 29 bodova

Stojanović Bojana – 24 boda

Stevanović Dejana – 32 boda

Sekulić Spasoje – 25 bodova

 

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Ćirković Nina – 13 bodova

Ilić Željana – 4 boda

Šatara Maja – 7 bodova

Ćirković Vanja – 13 bodova

Ilić Ivana – 0 bodova

 

22. marta 2019.
REZULTATI ISPITA – MART 2019

Ispit iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje su položili sledeći studenti:

Tomić Nemanja – 39 bodova

Ilić Ivana – 25 bodova

Regodić Bojana – 39 bodova

Koleginica Aleksandra Knežević nije položila ispit (15 bodova).

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U SREDU 27.03.2019 U 9H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU. POTREBNO JE DA STUDENTI LIČNO DOĐU NA UPIS OCENA.

 

21. marta 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – REZULTATI ISPITA MART 2019

Koleginica Vanja Urošević (2016/001011) je položila ispit i ostvarila 29 bodova.

Koleginica Milana Grmuša (2017/003008) nije položila ispit jer je ostvarila 10 bodova.

Kolega Dalibor Savić (2012/001055) nije položio ispit jer je ostvario 20 bodova.

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE REALIZOVATI U SREDU 27.03.2019. GODINE U 9H U KABINETU BR.16 NA LIMANU.

7. februara 2019.
UPIS OCENA – JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti koji su 29.01.2019. godine polagali neki od ispita: Osnovi organizacije, Preduzetništvo, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje da će se u petak 08.02.2019. godine održati upis ocena u terminu konsultacija od 14h do 16h. U istom terminu mogu doći i studenti koji su polagali popravne kolokvijume iz navedenih predmeta kako bi upisali svoje bodove.

4. februara 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – Rezultati ispita održanog 29.01.2019.

Obaveštava se kolega Mehić David da je položio ispit i ostvario 30 bodova. Moli se da u vreme konsultacija dođe na upis ocene.

20. decembra 2018.
OSNOVI ORGANIZACIJE

Studenti Grmuša Milana i Savić Dalibor nisu položili popravni kolokvijum iz predmeta Osnovi organizacije.

20. decembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Kolokvijum su položile:

Ivana Janković – 16 bodova

Branislava Siriški – 30 bodova

27. septembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Sledeći studenti su položili ispit iz predmeta Ekonomika Evropske unije kod profesora Jovanović dr Miroslava
Ružica Dragičević – 72(8)
Stefan Milanović – 62(7)
Željka Jovanović – 76(8)

14. septembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Sledeći studenti su položili popravni kolokvijum i imaju mogućnost prijave i polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku:

Ružica Dragićević – 30 bodova

Stefan Milanović – 17 bodova

Stefan Stećuk – 16 bodova

7. jula 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum su položile:

2017/200007 JOVANOVIĆ ŽELJKA – 25 bodova
2017/200050 JOVIŠIĆ JOVANA – 24 boda

 

Kolokvijum nisu položili:

2017/200006 DRAGIĆEVIĆ RUŽICA – 10 bodova
2017/200029 STEĆUK STEFAN – 8 bodova
2017/200032 CVETKOVIĆ DENIS – 5 boda