Izaberite stranicu

dr Dejan Đurić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon +381214854048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Sreda 10:00-12:00
Onlajn konsultacije 12:00 - 12:40
https://us04web.zoom.us/j/72176433989?pwd=aTFYMngxd3lHbEM4UHg4ZEYrN3k2QT09

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

P. Ralević, M. Dobrodolac, L. Švadlenka, D. Šarac, D. Đurić, (2020) „Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: a Case of 29 Designated Operators in the European Countries    „, Technological and Economic Development of Economy, 2020 Vulume 26 Issue 4: 785-807. (M21a)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398. (M14)

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440. M (14)

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6. (M 14)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd. (M14)

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393. M (24)

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462. M (24)

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar. M (24)

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

Predavanja

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   UPRAVLJANJE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
   POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 12)
   OKRUŽENJE POSLOVANJA (PRE BOL.)
   POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   UPRAVLJANJE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

  Materijali

  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)

  Obaveštenja

  23. maja 2022.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove održaće se 24.05. od 13 časova na Limanu (kabinet 34).

  Ispit iz Nacionalne ekonomije položio je Samardžija Miroslav – 81 poen (ocena 9).

  Ispit iz predmeta Okruženje poslovanja položila je Milinović Tamara – 72 poena (ocena 8).

  Ispit iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede (master studije) položila je Vukčević Aleksandra – 87 poena (ocena 9).

  11. aprila 2022.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanog 11.04.2022. održaće se u utorak, 12.04.2022. u 13 časova na Limanu (kabinet 34).

  Pozivaju se sledeći studenti da u terminu upisa ocena i uvida u radove dođu radi regulisanja predispitnih poena:

  Elvira Mišković 2015/002002

  Teodora Crepulja 2018/002075

  Jasmina Angelovski 2021/005020

  Završni ispit iz predmeta Okruženje poslovanja položila je Marina Vuković 643/05 sa ocenom 7 (62 poena)

  Kolokvijum iz predmeta Okruženje poslovanja položila je Tamara Milinović – 18 poena

  11. marta 2022.
  Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanih 08.03.2022

  Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanih 08.03.2022. godine održaće se u utorak15.03., na Limanu (kabinet br. 34) u terminu od 13 do 14 časova.

  Rezultate ispita možete pronaći u okviru materijala predmeta.

  Poziva se koleginica Isidora Grbić 2020/002100 da dođe u terminu upisa ocena,  radi regulisanja predispitnih poena iz predmeta Nacionalna ekonomija.

  Kolokvijum iz predmeta Poslovno okruženje položila je koleginica Stipić Marina 643/05 –  13 poena

  1. oktobra 2021.
  Struktura poena za predmet Osnovi ekonomije

  OSNOVI EKONOMIJE

  STRUKTURA POENA

  kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
  seminarski rad: 10 peona
  testovi za aktivnost: 5 poena

  35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

  ispit 65 poena (min. 33 p.)

  GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

  Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća na monopolskom tržištu”)

  8 ili 10 test pitanja

  GRADIVO ZA ISPIT

  Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige

  3 esejska pitanja

  4. juna 2021.
  Gradivo za ispit i kolokvijum za studente starijih generacija

  Studenti koji ne pripadaju tekucoj generaciji, kolokvijum i zavrsni ispit polazu na sledeci nacin:

  Kolokvijum se polaze iz udžbenika Nacionalna ekonomija (Đurić, Đorđević, Tomić), od pocetka knjige do 86. strane.
  Zavrsni ispit – udžbenik Nacionalna ekonomija (Đurić, Đorđević, Tomić), od  86. strane do 130. strane.                                         – udžbenik Osnovi ekonomije (Jednak, Tomić), poglavlja 4, 7, 8 i 9.

  12. maja 2021.
  Nacionalna ekonomija, pitanja za završni ispit

  Pitanja za završni ispit za predmet Nacionalna ekonomija,  možete pronaći u okviru materijala za ovaj predmet.

  30. decembra 2020.
  Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

  Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

  3. novembra 2020.
  Udžbenik Osnovi ekonomije

  Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.