Izaberite stranicu

Đurić dr Dejan

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon 485-4048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Ponedeljak 10:00-12:00

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398.

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440.

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd.

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd.

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393.

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462.

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar.

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd.

Predavanja

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  Ispiti

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE
   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA
   OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)

  Materijali

  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

  Obaveštenja

  29. juna 2020.

  Poštovani studenti,

  Završni ispit iz predmeta Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede (master) biće održani u utorak, 30. juna, od 9 časova, u zgradi u Bulevaru kralja Petra,

  Završni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije i kolokvijumi iz predmeta Osnovi ekonomije i Nacionalna ekonomija biće održani u utorak, 30. juna, od 11:30 u zgradi u Bulevaru kralja Petra.

  24. maja 2020.
  Obaveštenje o gradivu za pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija

  Poštovani studenti,

  imajući u vidu otežane okolnosti održavanja nastave u ovom semestru, a u želji da vam malo olakšam pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija, navešću vam predavanja na koja treba da se posebno fokusirate. To su sledeća predavanja, koja se nalaze na mom linku: predavanja od 19.03., 26.03., 02.04. (uključujući i rad od 02.04.), 16.04., 30.04., 07.05., i 14.05. 2020. godine.

  Istovremeno vas podsećam da ne morate napamet učiti sve ekonomske pokazatelje, već samo one za koje procenite da imaju veću važnost. Na završnom ispitu cete kao i do sada dobiti dva pitanja esejskog tipa.

   

  1. maja 2020.
  Obaveštenje o prijavljivanju studenata za popravni kolokvijum za martovski ispitni rok

  Obaveštavaju se studenti koji su prethodnim semestrima odslušali nastavu iz predmeta: Osnovi ekonomije, Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede, a žele da u propuštenom martovskom roku polažu popravni kolokvijum iz navedenih predmeta, da se prijave predmetnim asistentima putem mejla. Termin održavanja će biti naknadno istaknut  na sajtu škole.

  27. aprila 2020.
  Obavestenje o nacinu polaganja kolokvijuma i sticanju predispitnih poena

  Postovane koleginice i kolege,

  Obavestavam vas da cete na linku koleginica Jelene Dumeljić i Jelene Obradović moći da preuzmete pitanja za kolovijum za predmet Nacionalna ekonomija. U kontaktu sa pomenutim koleginicama, moći ćete da dobijete i sve potrebne informacije o načinu polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova, kako biste mogli da sakupite potrebne poene za izlazak na završni ispit. Poeni za prisustvo predavanjima i vežbama će biti dodeljeni svim studentima.

  Obaveštavaju se studenti master studija, koji u ovom semestru slušaju predmet Konkurentnost preduzeća i privrede, da se preko linka koleginice Milić Dragane mogu upoznati sa načinom polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova.

  Srdačan pozdrav,

  Dejan Đurić

  18. marta 2020.
  Obaveštenje o predavanjima

  Poštovani studenti,

  obaveštavam vas da ćete na mom linku svake nedelje moći da pronađete materijal za predavanja. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla, meni ili mojim asistentima.

  Srdačan pozdrav,

  Dejan Đuric