Izaberite stranicu

Jović dr Ljiljana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ljiljana09@hotmail.com
Telefon 485-4034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Sreda 16:00-18:00
Onlajn konsultacije Sreda 16-17
Skype Ljiljana Jovic

Ljiljana dr Jović je od 2012.godine zaposlena kao predavač a potom i kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. realizuje nastavne aktivnosti iz oblasti Finansija, dok su joj javne finansije i menadžment javnog sektora uži predmeti interesovanja.

Nastavnu aktivnost je započela 2005. godine na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini gde je  na Poreskoj akademiji u dva mandata obavljala i funkciju dekana.  Tokom angažmana na Slobomir P Univerzitetu birana je u nastavno-naučna zvanja od asistenta do vanrednog profesora i to za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija.

Recenzirala je veći broj radova za naučne i stručne časopise i to: Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu, Nauka- časopis za društvene i humanističke nauke Slobomir P Univerziteta  i Škola biznisa- naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Pored toga, recenzirala  radove za više naučnih konferencija gde je bila član ili predsednik programskog i uređivačkog odbora.

Bila mentor na više magistarskih i master radova kao i član komisije za odbranu doktorskih radova.

Obrazovanje:

05.11.2008.g. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena doktorska disertacija pod naslovom Oporezivanje dohotka fizičkih lica u zemljama u tranziciji. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

09.02.2005.g.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena magistarska teza pod naslovom „Fiskalna decentralizacija u Bosni i Hercegovini“. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

2002-2005.g.  Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni i fiskalni menadžmenta i upravljanje socijalnim djelatnostima, opcija Monetarni i fiskalni menadžment.

1999-2002.g.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu,

1997-1999.g.  Viša škola za spoljnu trgovinu, Bijeljina.

 

 

Monografije:

 1. Kosanović,N, Jović, Lj, Tomić, V, Model reintegracije povratnika po readmisiji u agro-biznis sektor Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, 2016.
 2. Bomeštar, N, Jović, Lj , Fiskalni i monetarni aspekti krize, Slobomir P Univerzitet, 2015.
 3. Jović, Lj, Maksimović, Lj, Uticaj poreske konkurentnosti na investicionu klimu u Republici Srpskoj, Slobomir P Univerzitet, 2014.

Udžbenici:

 1. Jović Lj, Fiskalni federalizam, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2012.

Naučni  radovi:

 1. Jović, Lj,Vuković, M, Ćeranić, D. Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji rasta konkurentnosti  Bosne i Hercegovine,  Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, br.2, 2017, str. 78-92.
 2. Jović Lj, Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska , Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.
 3. Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g. str.175-190.Naučno – istraživačka  delatnost :– Projekat:  „Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodine“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, projekat  rađen po konkursu koji je raspisala AP Vojvodina, 2017-2018. godine- Projekat: „ Pregled ulaganja i očekivanih efekata po opštinama u RS 2010-2015“ Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, 2006.– Projekat “ Reforma sistema i politike direktnih poreza u Republici Srpskoj”, Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, januar 2008.

Predavanja

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (PRE BOL.)
  JAVNE FINANSIJE I BUDžETIRANjE (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
  INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)

Materijali

FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (PRE BOL.)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (SS)
MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (SS)

Obaveštenja

27. maja 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Jun 1, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75110631413?pwd=aWRMSGdXc1c1QW9hbklabmJvc1FVQT09

Meeting ID: 751 1063 1413
Passcode: k3hixp

 

18. maja 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranej

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 27, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74271444683?pwd=R1IxVW15MlE2ZURCeDE0ZFRITnVmUT09

Meeting ID: 742 7144 4683
Passcode: uF5412

 

18. maja 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 27, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79001467066?pwd=ZWtnREdjdTBhT2lOSWJDdDZoY0JOQT09

Meeting ID: 790 0146 7066
Passcode: 25g4Ng

 

13. maja 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 18, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79714588556?pwd=bjg4L2Z6cDlrUjNmMWZhWEcrV0J1dz09

Meeting ID: 797 1458 8556
Passcode: 1sHBYW

 

13. maja 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 18, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75188447036?pwd=UG93Y1l3TFNjV3UxK0lUOG8venNnUT09

Meeting ID: 751 8844 7036
Passcode: FmF3na

 

27. aprila 2021.
Predavanje iz predmeta Me]unarodno poslovno finanisranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 11, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76286402615?pwd=aWhSejN0L2tkM2c3NThpMWhmK0VYQT09

Meeting ID: 762 8640 2615
Passcode: m1Nd8Y

 

27. aprila 2021.
Predavanje iz predmeta Me]unarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: May 11, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76559621591?pwd=aHJpc00rTDBGbE8zWGlCWlZybXgzdz09

Meeting ID: 765 5962 1591
Passcode: 6s14bj

 

20. aprila 2021.
Predavanje iz predmeta Medjunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 27, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77612564961?pwd=TCtWVEUrdXZCcGNSWHF5dUp1SnA1dz09

Meeting ID: 776 1256 4961
Passcode: b7j3is

 

20. aprila 2021.
Predavanje iz predmeta Medjunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 27, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73707926322?pwd=NHR2eUVrKzg4RlpPVktTZmFnZkR1Zz09

Meeting ID: 737 0792 6322
Passcode: A977Di

 

6. aprila 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 15, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75384555969?pwd=UkJwNnptMkRWeTRxK1l6R0hQbjZuUT09

Meeting ID: 753 8455 5969
Passcode: wgu9Lx

 

6. aprila 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 15, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77829654643?pwd=S3J6TXV5MVVrOWlRK1JWdS9YR1hBdz09

Meeting ID: 778 2965 4643
Passcode: m70T6y

 

30. marta 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 6, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71975394260?pwd=Zmt5WWNLM0pBWjN3OU5HZjUvTjRDdz09

Meeting ID: 719 7539 4260
Passcode: bN5Way

 

30. marta 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Apr 6, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73909886936?pwd=L29teGRlcjY1Q1ZhaGtMWmhEWEV6dz09

Meeting ID: 739 0988 6936
Passcode: xV3030

 

25. marta 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 30, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78387322781?pwd=ZnlZTnpaaldrUGNmbWc2bEtxYkdBUT09

Meeting ID: 783 8732 2781
Passcode: kic0n9

 

25. marta 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 30, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79384931420?pwd=Nk1NaDdTdUFvYk1nVGJSVjB2cUN0UT09

Meeting ID: 793 8493 1420
Passcode: ecx6K6

 

16. marta 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 25, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74133094357?pwd=SmRoZHJNQTJGZzdNZ1N1Q0NjSDJ4dz09

Meeting ID: 741 3309 4357
Passcode: VdEU1e

 

16. marta 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 25, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74233294945?pwd=cnRkQTMzWDgrTmtFbkRHVHJ4bnhnQT09

Meeting ID: 742 3329 4945
Passcode: 3SXujn

 

9. marta 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 16, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77450998191?pwd=aER6SDRXY2dPQlFmQjJURHl1OVd5UT09

Meeting ID: 774 5099 8191
Passcode: rpYKr4

 

9. marta 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 16, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77340874294?pwd=RXEvdElZWnV3dklBd25YdHU0NXVJdz09

Meeting ID: 773 4087 4294
Passcode: W3M1dp

 

2. marta 2021.
Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 9, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76195766255?pwd=ZFZsZ3lPMk4xOFk2YTV0TXJIV0hMZz09

Meeting ID: 761 9576 6255
Passcode: x3QveM

 

2. marta 2021.
Predavanja Međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 9, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79827979304?pwd=dEJqUW5vemVWV2QwbmlZVUM0ZmI0UT09

Meeting ID: 798 2797 9304
Passcode: w7jqa7

 

23. februara 2021.
Predavanje međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 2, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76766145045?pwd=cm5TZW1PUk1ZbUZ4QXIxVzQ2b1NWQT09

Meeting ID: 767 6614 5045
Passcode: s38Hfa

 

23. februara 2021.
Predavanje međunarodno poslovno finansiranje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje međunarodno poslovno finansiranje
Time: Mar 2, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72465589907?pwd=Wm1SODYrcFVSQ04rdS9CYytTNTJPQT09

Meeting ID: 724 6558 9907
Passcode: m79cTC

 

22. februara 2021.
Predavanje iz predmeta Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodno poslovno finansiranje
Time: Feb 23, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77920657679?pwd=MTNjWDVXcGhKemN2dHl0dzNZTWI0UT09

Meeting ID: 779 2065 7679
Passcode: ebh8GN

 

10. januara 2021.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Jan 11, 2021 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79448055607?pwd=UlhxZ2RBc09sWmtKRlVaa3hubGJPQT09

Meeting ID: 794 4805 5607
Passcode: u8bF4k

 

10. januara 2021.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Jan 11, 2021 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77856362735?pwd=UkZSUVBZRFJvQTlwSDFnbjJqeHhPdz09

Meeting ID: 778 5636 2735
Passcode: 4zXqR1

 

30. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 30, 2020 17:15 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74372833540?pwd=VTJyRndGcWlEVnMxRitTVmh6VzdrUT09

Meeting ID: 743 7283 3540
Passcode: TAk553

 

21. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 24, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74103962814?pwd=eUU4a2g1ZWhRZ1BEUVppQU5lZHp6dz09

Meeting ID: 741 0396 2814
Passcode: U71tiQ

21. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 24, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79569940712?pwd=eUxRUEJEVGpiQW9wcFpPZFVHdUZNdz09

Meeting ID: 795 6994 0712
Passcode: a1K4C1

21. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 28, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73695340192?pwd=RUxKdUpEWEpKUmNMYUF4ZWh3TlJ1UT09

Meeting ID: 736 9534 0192
Passcode: sP4JD5

21. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 28, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76076053418?pwd=TjJ6NDdYaGFTeVZxWUM0ak5GamtOQT09

Meeting ID: 760 7605 3418
Passcode: j1NVtQ

14. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 21, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73116206572?pwd=TzFoZURsVTUvc1JNdUt3bnU3cnVqZz09

Meeting ID: 731 1620 6572
Passcode: gBKYJ7

14. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 21, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71913728208?pwd=OGVjVzZ3RGZ1dHdBSmY0OTNOMGNlUT09

Meeting ID: 719 1372 8208
Passcode: 0wV1iX

14. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 16, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79314581037?pwd=cnZ5ZDNpSjcvTTBVb1F6bUZvU1ZjZz09

Meeting ID: 793 1458 1037
Passcode: 7qPQt0

14. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 16, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79467089810?pwd=SkZtVDAzbGpkTXVGV21UNzduWGxXdz09

Meeting ID: 794 6708 9810
Passcode: LAA6hY

7. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 10, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73356699562?pwd=dFo5T1VIWEdXYWF0cnFPWW82cWJuUT09

Meeting ID: 733 5669 9562
Passcode: nq3zeK

7. decembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 10, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76628463598?pwd=ajFjVk9VRFNFa2UySmswQS9uS0hDQT09

Meeting ID: 766 2846 3598
Passcode: 1WVAfn

7. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 14, 2020 18:30 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75745572792?pwd=Y3J2ZWxKTEV0NlArMjNJMlZXbFhKZz09

Meeting ID: 757 4557 2792
Passcode: Se75HS

7. decembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 14, 2020 17:30 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79720661617?pwd=T3dXQlNaNUlGTEJDWERSemlmVkUrQT09

Meeting ID: 797 2066 1617
Passcode: 0UVkUA

5. decembra 2020.
Termin redovnog kolokvijuma iz predmeta Finansijska strategija i planiranje poreza

Redovni kolokvijum iz predmeta Finansijska strategija i planiranje poreza (generacija koja u ovom semestru sluša predmet) održaće se 14.12. u 16 časova online preko aplikacije Moodle!

5. decembra 2020.
Termin redovnog kolokvijuma- Međunarodna poreska politika

Redovni kolokvijum iz predmeta Međunarodna poreska politika (generacija koja u ovom semestru sluša predmet) održaće se 14.12. u 17 časova online preko aplikacije Moodle!

30. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 3, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78026866286?pwd=MGpzSnBmbktOaFBhS3M4d0NjMHg0dz09

Meeting ID: 780 2686 6286
Passcode: 2LqGuR

30. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Dec 3, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75943571236?pwd=L1E5SzkwNU5MaCt6TzloKzJZQkR3UT09

Meeting ID: 759 4357 1236
Passcode: 4UVZxr

30. novembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 7, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73704307869?pwd=ZlFKWVpuY1c4RlVmMFBLMTRDbDVMZz09

Meeting ID: 737 0430 7869
Passcode: 2jdfTQ

30. novembra 2020.
Predavanje-Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Dec 7, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77179057997?pwd=VFFyelpPbTdJRWRDNktOSVdCemdpZz09

Meeting ID: 771 7905 7997
Passcode: EfU6fW

23. novembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Nov 30, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79695300338?pwd=VUtCOUU5TzJQVWtVci9STnJuVnk2Zz09

Meeting ID: 796 9530 0338
Passcode: y8eD0S

23. novembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Nov 30, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73768114883?pwd=RWNRdlJzZVJqYzFvMlBvaW9hNThsQT09

Meeting ID: 737 6811 4883
Passcode: G1jEuG

23. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Nov 26, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72920094451?pwd=eEs1NTFsSzl6eS9qb1drbmxHcURyZz09

Meeting ID: 729 2009 4451
Passcode: 3yAi2W

23. novembra 2020.
Predavanja Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Nov 26, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75116606596?pwd=bUdGWjI5WDJpOVdxQ2hSdDVrQ2pCUT09

Meeting ID: 751 1660 6596
Passcode: 22m3pz

16. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Nov 19, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78353553770?pwd=S2JuNEpyNWdmQUZnRGJEMXY4QmlHQT09

Meeting ID: 783 5355 3770
Passcode: sv3Nc0

16. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Finansijska strategia i planiranje poreza-predavanje
Time: Nov 19, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74595375741?pwd=SlUrSkZRcTh0MEQ3cWVyNmRWckhMUT09

Meeting ID: 745 9537 5741
Passcode: 3gaCrU

16. novembra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodna poreska politika-predavanje
Time: Nov 23, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72303227290?pwd=Mk5vUUtQd1YxSCtDK0FnNE8rbi9zdz09

Meeting ID: 723 0322 7290
Passcode: z4Vfcq

16. novembra 2020.
Predavanje Me]unarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodna poreska politika-predavanje
Time: Nov 23, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77327991075?pwd=blQ5OTdKNXErVVhzbmZKdFAyUUFiQT09

Meeting ID: 773 2799 1075
Passcode: YhS6P9

9. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Nov 13, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71513016925?pwd=bVpRRTlrMDZOR2ZldDk3N2VrVFkwZz09

Meeting ID: 715 1301 6925
Passcode: t7W46R

9. novembra 2020.
Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Nov 13, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79395696240?pwd=NzFJdWRDKzdzaEdkM2VSWE4vN3Z1UT09

Meeting ID: 793 9569 6240
Passcode: UdC2W6

9. novembra 2020.
Predavanje-Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Nov 16, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75472359179?pwd=c2Qyc3hXSVJySXZvL0huS0dHVFNLUT09

Meeting ID: 754 7235 9179
Passcode: 8CJKs9

9. novembra 2020.
Predavanje međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje Međunarodna poreska politika
Time: Nov 16, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71380266891?pwd=cnRRdnVaSzlPYW4rdEhPeWdsZUk0UT09

Meeting ID: 713 8026 6891
Passcode: eYp0sc

2. novembra 2020.
Finansijska strategija i planiranje poreza-predavanje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Finansijska strategia i planiranje poreza-predavanje
Time: Nov 5, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77214575470?pwd=RzdOaUM5NkRFbThrYWI4NklSdnVLQT09

Meeting ID: 772 1457 5470
Passcode: Z0FGuJ

2. novembra 2020.
Finansijska strategija i planiranje poreza- predavanje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Finansijska strategia i planiranje poreza-predavanje
Time: Nov 5, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71566076105?pwd=djJCRjNBMkxySnppbTNtOC9lTTM2dz09

Meeting ID: 715 6607 6105
Passcode: W0LByP

2. novembra 2020.
Međunarodna poreska politika-predavanje

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodna poreska politika-predavanje
Time: Nov 9, 2020 18:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75562822561?pwd=OGR4bkZjQ0VPSkZlbmJRblFzMVNPUT09

Meeting ID: 755 6282 2561
Passcode: CE8sqH

2. novembra 2020.
Predavanja Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodna poreska politika-predavanje
Time: Nov 9, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74066718796?pwd=MXZ0TDlkR2FlUE5SUWh1TkxIRVlSQT09

Meeting ID: 740 6671 8796
Passcode: Wb3Afb

 

26. oktobra 2020.
Predavanje Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Medjunarodna poreska politikaMeng
Time: Nov 2, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79778877101?pwd=SFQ1QlhJVkpDdlRwVWxSYUk0QlF1Zz09

Meeting ID: 797 7887 7101
Passcode: D74xqh

26. oktobra 2020.
Predavanje iz predmeta Finansijska strategija i planiranje poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: predavanje Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Oct 30, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75603862038?pwd=aDY2dEZZM0tJdzZwWXhYTGErbEtMUT09

Meeting ID: 756 0386 2038
Passcode: 1d29CL

24. oktobra 2020.
Predavanje iz predmeta Međunarodna poreska politika

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Međunarodna poreska politika-predavanje
Time: Oct 26, 2020 17:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74720417297?pwd=UmN6M0VyRHVQODZ0U29tMjhVTUZnUT09

Meeting ID: 747 2041 7297
Passcode: XTF6j8

15. oktobra 2020.
online predavanje iz finansijske strategije i planiranja poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Oct 22, 2020 16:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74150948988?pwd=bXEwWUZnTDNRYjVncGR3d2xPTThxdz09

Meeting ID: 741 5094 8988
Passcode: 5b829L

14. juna 2020.
Rezultati ispita iz Finansansijske strategije i planiranja poreza

Poziva se studentkinja  Zečević Vanja da se javi na konsultacije u utorak 16.06. u 15 casova.

17. marta 2020.
Režim održavanja nastave

Poštovani studenti,

zbog novonastale situacije i prelaska na na online nastavu, obaveštavam vas da ću:

 • Za predmet Finansijske berze koji se sluša u tekućem semestru, biće svakog ponedeljka postavljena prezentaciju i prateći  materijali vezani za nastavnu jedinicu koja se, po planu rada koji vam je ranije prezentovan, obrađuje te sedmice. Način na koji možete prikupiti predispitne poene je detaljno objašnjen na stranici koleginice  dr Dragane Milić koja je asistent na ovom predmetu. Napominjem da sve predispitne poene možete ostvarivati učenjem na daljinu i najkasnije do termina ispita.
 • Za predmet Finansijska strategija i planiranje poreza, u vezi predispitnih poena potrebno je da se obratite predmetnom asistentu Mireli Momčilović.
 • Za ostale predmete na kojima sam ja predmetni nastavnik, a na kojima nema asitenta, molim vas da se obratite meni na mail ljiljana09@hotmail.com u vezi sa predispitnim poenima.
 • nece postojati mogucnost izlaska na  ispit studentima koji nemaju odgovarajući broj predispitnih poena.
 • O terminima i načinu polaganja ispita i ispitnim rokovima, bićete naknadno obavešteni.                                                                                               Ljiljana Jović

4. oktobra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom- oktobar II

Gavrancic Ivan- ocena  5

Gelic Sasa- ocena 7

Uvid u radove i upis ocena 05.10. u 11 casova, kabinet  43.

 

5. septembra 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za septembarski ispitni rok obaviće se u četvrtak, 12.09. u 13 časova u kabinetu 43.

5. septembra 2019.

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom (Septembar 2019)- Kaspenski Ana-ocena 6.
Upis ocena je u četvrtak, 12.09. u 13 časova.

25. juna 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za studente koji su prijavili u junskom roku obaviće se u četvrtak 27.06. u 13 časova u kabinetu 43!

25. juna 2019.

Rezultati ispita u junskom roku:
1. Upravljane rizikom : Ivan Gavrančić-ocena 5
2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:Stefanović Miloš, ocena 6

13. februara 2019.
uvid u radove i upis ocena

Upis ocena i uvid u radove sa ispita iz januarskog roka koji je zbog bolesti pomeren održaće se u cetvrtak 21.02. u 13 casova!

21. septembra 2018.
Rezultati ispita oktobar 1

Upravljanje rizicima

 • Saša Gelić  ocena 5
 • Jelena Bugarski ocena 5

Međunarodna poreska politika

 • Simo Poparić   ocena 10
 • Milica Bikarević – potrebno da se javi na mail

Uvid u radove u četvrtak  27.septembra u 11 casova u kabinetu 43.

11. septembra 2018.
Rezulati ispita-septembarski rok

Upravljanje rizikom

Jelena Bugarski  2016/100014    ocena 5

 

29. juna 2018.
Rezultati ispita- junski rok

 

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku

Međunarodna  poreska politika

Ime i prezime K1 K2 S prisustvo aktivnost Ispit Ukupno bodova ocena
Simo Poparić 14 15 10 5 10      
Milica Grujić 13 12 10 5 10 41 91 10
Milica Dedijer 13 10 10 5 10 43 91 10
Milica Bikarević 11              
Nenad Kuprešak 9 9 10     27 55 6
Branka Kovačević   10   5 10      
                 

Javne finansije

Nikola Trkulja 191/12 FR    56 bodova, ocena  6

 

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita

Ivana Višinka (Katalinić)  1867/06      ocena  6

 

Uvid u radove  i upis ocean je 05.jula. 2018. U 13 časova, kabinet 43.

 

23. maja 2018.
Rezultati majski ispitni rok

Instrumenti finansiranja javnih potreba

Svetlana Aleksić- ocena 6

Javne finansije

Ana Kopestenski- ocena 7 (65 bodova)

Uvid i upis ocena u cetvrtak 24. maja u 13 caosva; kabinet 43!

14. maja 2018.
Promena termina konsultacija i predavanja

Pomeraju se konsultacije, predavanja i vežbe kod dr LJiljane Jović koje su trebale biti održane  u četvrtak 17.maja, na utorak 22. maj i to konsultacije u terminu od 13-15 casova , te predavanja na predmetu Međunarodna poreska politika  od 15 casova.

 

19. decembra 2013.
Rezultati ispita iz predmeta Budžetiranje, planiranje i kontrola profita, decembarski rok

Dragana Radanovic 5 Vujakovic Aleksandra 6 Stojic Mirjana 6 Danijela Lukic 5 Bajagic Igor 5 Marija Stojakovic 5 Uvid u radove i upis ocjena je u ponedeljak, 24.12. u 8 i 30, kabinet 12 na Limanu!

20. novembra 2013.
Rezultati ispita iz premeta Budžetiranje-planiranje i kontrola profita

Ispit Budžetiranje, planiranje i kontrola profita položila je Popovic Sladana , ocjena 6. Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 24. novembra u 8 i 30. na Limanu

7. novembra 2013.
Obavještenja za predmet Budžetiranje – planiranje i kontrola profita

Literatura za polaganje ispita Budžetiranje-planiranje i kontrola profita ostaje ista kao kod profesora Božica. Odnosi se na odabrana poglavlja iz knjiga: – Malinic, D, Politika dobiti korporativnih preduzeca, Ekonomski fakultet Beograd, 1999. – Malinic, D, Divizionalno racunovodstvo, Ekonomski fakultet beograd, 1999. Ove dvije knjige studenti mofu preuzeti na kopiranje u skriptarnici fakulteta. – Stevanovic., N, Upravljacko racunovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd, 2012.; poglavlja 1,2,10,11,12. Knjiga se nalazi u bibiloteci Skole.

26. avgusta 2013.
Konsultacije

Konsultacije kod dr Ljiljane Jovic odrzace se 03.09. u terminu od 13-15 na Limanu!

11. jula 2013.
Kosultacije

Konsultacije za predmete za koji je dr Ljiljana Jovic odgovorni nastavnik bice odrzane nakon ljetnjeg raspusta, odnosno od 20.avgusta!