Izaberite stranicu

dr Ljiljana Jović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ljiljana.jovic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Utorak 15:00-17:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Ljiljana dr Jović je od 2012.godine zaposlena kao predavač a potom i kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. U zvanje Profesor strukovnih studija  birana je 27.01.2014.godine za užu naučnu oblast Finansije.  Realizuje nastavne aktivnosti iz oblasti Finansija, dok su joj javne finansije i menadžment javnog sektora uži predmeti interesovanja.

Nastavnu aktivnost je započela 2005. godine na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini gde je  na Poreskoj akademiji u dva mandata obavljala i funkciju dekana.  Tokom angažmana na Slobomir P Univerzitetu birana je u nastavno-naučna zvanja od asistenta do vanrednog profesora i to za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija.

Recenzirala je veći broj radova za naučne i stručne časopise i to: Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu, Nauka- časopis za društvene i humanističke nauke Slobomir P Univerziteta  i Škola biznisa- naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Pored toga, recenzirala  radove za više naučnih konferencija gde je bila član ili predsednik programskog i uređivačkog odbora.

Bila mentor na više magistarskih i master radova kao i član komisije za odbranu doktorskih radova.

Obrazovanje:

05.11.2008.g. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena doktorska disertacija pod naslovom „Oporezivanje dohotka fizičkih lica u zemljama u tranziciji“.

09.02.2005.g.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena magistarska teza pod naslovom „Fiskalna decentralizacija u Bosni i Hercegovini“.

2002-2005.g.  Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni i fiskalni menadžmenta i upravljanje socijalnim đelatnostima, opcija Monetarni i fiskalni menadžment.

1999-2002.g.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu,

1997-1999.g.  Viša škola za spoljnu trgovinu, Bijeljina.

Jović, Lj., & Ivić, M. (2022). Implications of the Ukrainian crisis on the economy and budget of the Republic of Srpska. In D. Kojić & D. Sredić (Eds.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 108-116). University PIM.
Jović, Lj., & Ivić, M. (2021). The impact of the Covid-19 epidemic on economic trends in Bosnia and Herzegovina. In D. Kojić (Ed.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 131-139). University PIM.
Jović, LJ., Kosanović, N., i Tomić, V. (2016). Model reintegracije povratnika po readmisiji u agrobiznis sektor Republike Srbije. Institut za primenu nauke u poljoprivredi.
Jović, LJ., Vuković, M., i Ćernanić, D. (2017). Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine. Škola biznisa, 14(2), 78-92.
Jović, Lj., & Lakić, D. (2019). Brexit – a threat or an opportunity for the United Kingdom? STED Journal, 1(2), 42-54. https://doi.org/10.7251/STED1902043J
Maksimović, B., Jović, LJ., i Paunović, B. (2022). Finansijska podrška i razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji u kontekstu novonastalih okolnosti u svijetu. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 17-18). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
Paunović, B., Maksimović, B., i Jović, LJ. (2022). Uloga berze i finansiranje razvoja poljoprivrede u Republici Srbiji. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 12-13). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
Krstić, B., i Jović, LJ. (2016). Indirektni porezi kao komponenta jačanja institucija u Bosni i Hercegovini. Poslovni konsultant, 53, 58-68.
Jović, Lj., & Lakić, D. (2019). Economic and political aspect of BREXIT. In D. Kojić (Ed.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 37-38). University PIM.
Jović, Lj., & Račić, Ž. (2018). The role of public sector in generation in generation knowledge as a factor of development: the example of the Republic of Serbia. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges – Oportunities (pp. 122-124). Novi Sad School of Business.

Predavanja

  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  BUDŽETIRANJE, PLANIRANJE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 12)
  JAVNE FINANSIJE I BUDŽETIRANJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Materijali

MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)

Obaveštenja

5. septembar 2022.

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku:

 1. Finansijska strategija i planiranje poreza;
 • Pavlica Nikolina;  kolokvijum- 30 bodova
 • Panić Stanoje; ocjena 6

2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:

Panić Stanoje; ocjena 6