Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 18.12.2019. godine

ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

Na sastanaku Komisije za master radove održanoj 18.12.2019. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

1. Milica Grujić (broj indeksa 2017/200048)
Tema: „Analiza uticaja makroekonomskih faktora na kamatne stope bankarskog
sektora u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Jovan Njegić, predsednik komisije
2. dr Željko Račić, član
3. dr Dejan Živkov, mentor

Predložen datum odbrane 18.12.2019. godine u 11,00 časova (svečana sala)

2. Sanja Vratnjan (broj indeksa 2017/200047)
Tema: „Uticaj kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja na kreditni
portfolio Erste Banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Željko Račić, mentor
2. Željko Kostadinović, komentor
3. dr Marija Vuković, član

Predložen datum odbrane 23.12.2019. godine u 11,00 časova (svečana sala)

3. Simo Poparić (broj indeksa 2017/200037)

Naziv teme: „Analiza uticaja makroekonomskih faktora na kreditnu aktivnost Erste bank a.d. Novi Sad“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Biserka Komnenić, predsednik komisije
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Dejan Živkov, mentor

Predložen datum odbrane 23.12.2019. godine u 12,00 časova (svečana sala)