Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
26.05.2021.

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

1. Sonja Đukić, broj indeksa 2017/002019 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Primenjeni menadžment turističke destinacije – studija slučaja Novi Sad“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
3. dr Jelena Obradović, član

Zakazana odbrana završnog rada 28.05.2021. godine u 11,00 časova (svečana sala)

2. Slavica Stević, broj indeksa 2017/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo
Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:
„Značaj stranih direktnih investicija u R. Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Dejan Živkov, mentor
2. dr Mirela Momčilović, član
3. dr Dragana Milić, član

Zakazana odbrana završnog rada 01.06.2021. godine u 14,30 časova (učionica 16)