Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

10.02.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

  1. Jovana Jošić, broj indeksa 2018/000064 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

   „Kretanje i struktura kreditnih plasmana banaka koje posluju u Republici Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Branka Paunović, član 

 

 

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 11.02.2022. godine u 10,15 časova (svečana sala)