Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА14
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама из области организационог понашања. То подразумева проучавање динамике индивидуалног понашања запослених у организацији, њихових међусобних релација кроз интерперсонално понашање, као и изучавање најзначајнијих феномена, односно варијабли организационог понашања и техника решавања могућих проблемских ситуација везаних за ову област.
По завршетку учења овог предмета студент ће бити у стању да разуме значај индивидуалних, групних и организационих фактора у моделу организационог понашања. Стицањем знања из ове области студент ће знати да адекватно решава организационе проблеме, адекватно перципира и реагује на организационе конфликте, објасни основне механизме мотивације, формира и води групе и тимове, управља организационом културом, спроводи организационе промене, доноси и спроводи организационе одлуке.
Студент ће се оспособити да разуме факторе који одређују понашање запослених и увиди значај организационих аспеката који обезбеђују повећање ефикасности савремених организација.
Теоријска настава
• Појам организационог понашања, историјски преглед дисциплине, модел организационог понашања
• Личност и личне карактеристике
• Перцепција
• Учење
• Вредности и ставови запослених
• Мотивација запослених
• Групе и тимови
• Вођство у организацији и стилови вођења
• Доношење одлука у организацији
• Међуљудске комуникације у организацији
• Решавање конфликата у организацији
• Моћ и политички процеси у организацији
• Организациона култура
• Организационе промене и развој
• Организациона структура и дизајн

Практична настава
• Вежбе, самосталан и групни рад студената, анализа примера из праксе, семинарски радови, усмена излагања на задату тему
Петковић, М. (2011). Организационо понашање. Београд: ЦИД Економског факултета у Београду.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2010). Оrganizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate.
Јанићијевић, Н. (2008). Организационо понашање. Београд: Дата статус.
Предавања и вежбе, студије случаја, израда и презентација семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10