Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA14
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti organizacionog ponašanja. To podrazumeva proučavanje dinamike individualnog ponašanja zaposlenih u organizaciji, njihovih međusobnih relacija kroz interpersonalno ponašanje, kao i izučavanje najznačajnijih fenomena, odnosno varijabli organizacionog ponašanja i tehnika rešavanja mogućih problemskih situacija vezanih za ovu oblast.
Po završetku učenja ovog predmeta student će biti u stanju da razume značaj individualnih, grupnih i organizacionih faktora u modelu organizacionog ponašanja. Sticanjem znanja iz ove oblasti student će znati da adekvatno rešava organizacione probleme, adekvatno percipira i reaguje na organizacione konflikte, objasni osnovne mehanizme motivacije, formira i vodi grupe i timove, upravlja organizacionom kulturom, sprovodi organizacione promene, donosi i sprovodi organizacione odluke.
Student će se osposobiti da razume faktore koji određuju ponašanje zaposlenih i uvidi značaj organizacionih aspekata koji obezbeđuju povećanje efikasnosti savremenih organizacija.
Teorijska nastava
• Pojam organizacionog ponašanja, istorijski pregled discipline, model organizacionog ponašanja
• Ličnost i lične karakteristike
• Percepcija
• Učenje
• Vrednosti i stavovi zaposlenih
• Motivacija zaposlenih
• Grupe i timovi
• Vođstvo u organizaciji i stilovi vođenja
• Donošenje odluka u organizaciji
• Međuljudske komunikacije u organizaciji
• Rešavanje konflikata u organizaciji
• Moć i politički procesi u organizaciji
• Organizaciona kultura
• Organizacione promene i razvoj
• Organizaciona struktura i dizajn

Praktična nastava
• Vežbe, samostalan i grupni rad studenata, analiza primera iz prakse, seminarski radovi, usmena izlaganja na zadatu temu
Petković, M. (2011). Organizaciono ponašanje. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2010). Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate.
Janićijević, N. (2008). Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status.
Predavanja i vežbe, studije slučaja, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10