Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССТ23
Студијски програми
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за управљање финансијским ризицима, као и развијање способности студената да стечена знања и вештине примене у пракси. Циљ је да по завршетку процеса учења студенти знају да дефинишу и опишу најзначајније врсте финансијских ризика са којима се сусрећу предузећа и финансијске институције, као и да опишу основне и напредне методе које се користе за њихово мерењe и управљањe. Циљ је да студенти након завршетка процеса учења у оквиру предмета науче да примене напредне моделе мерења и управљања кредитним, тржишним, оперативним и портфолио ризицима, као и да знају да опишу карактеристике финансијских деривата и поступке њихове примене у процесу управљања финансијским ризицима.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Управљање финансијским ризицима, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне врсте финансијских ризика којима су изложена предузећа и финансијске институције,

• опишу основне методе мерења финансијских ризика,

• опишу основне методе управљања финансијским ризицима,

• примене базичне моделе управљања ризицима у банкарству,

• примене базичне моделе управљања портфолио ризицима,

• дефинишу и опишу улогу финансијских деривата у процесу управљања финансијским ризицима.
Теоријска настава:

• Основни типови финансијских ризика.

• Методе мерења финансијских ризика.

• Модели управљања финансијским ризицима.

• Управљање портфолио ризицима.

• Управљање финансијским ризицима помоћу финансијских деривата.

• Адекватност капитала и управљање ризицима у банкарству.Практична настава:

• Анализе студија случаја.

• Израда и презентовање семинарских радова у циљу синтезе стечених знања.
Benninga, S. (2014). Financial modeling. London: MIT Press.

Saunders, A., & Cornett, M., M. (2011). Financial institutions management, a risk management approach. McGraw-Hill international edition.

Богојевић Арсић, В. (2009). Управљање финансијским ризиком. Београд: ФОН.

Ивановић, П. (2009). Управљање ризицима у банкама. Београд: Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београдска банкарска академија.
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10