Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SST23
Studijski programi
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za upravljanje finansijskim rizicima, kao i razvijanje sposobnosti studenata da stečena znanja i veštine primene u praksi. Cilj je da po završetku procesa učenja studenti znaju da definišu i opišu najznačajnije vrste finansijskih rizika sa kojima se susreću preduzeća i finansijske institucije, kao i da opišu osnovne i napredne metode koje se koriste za njihovo merenje i upravljanje. Cilj je da studenti nakon završetka procesa učenja u okviru predmeta nauče da primene napredne modele merenja i upravljanja kreditnim, tržišnim, operativnim i portfolio rizicima, kao i da znaju da opišu karakteristike finansijskih derivata i postupke njihove primene u procesu upravljanja finansijskim rizicima.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Upravljanje finansijskim rizicima, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne vrste finansijskih rizika kojima su izložena preduzeća i finansijske institucije,

• opišu osnovne metode merenja finansijskih rizika,

• opišu osnovne metode upravljanja finansijskim rizicima,

• primene bazične modele upravljanja rizicima u bankarstvu,

• primene bazične modele upravljanja portfolio rizicima,

• definišu i opišu ulogu finansijskih derivata u procesu upravljanja finansijskim rizicima.
Teorijska nastava:

• Osnovni tipovi finansijskih rizika.

• Metode merenja finansijskih rizika.

• Modeli upravljanja finansijskim rizicima.

• Upravljanje portfolio rizicima.

• Upravljanje finansijskim rizicima pomoću finansijskih derivata.

• Adekvatnost kapitala i upravljanje rizicima u bankarstvu.Praktična nastava:

• Analize studija slučaja.

• Izrada i prezentovanje seminarskih radova u cilju sinteze stečenih znanja.
Benninga, S. (2014). Financial modeling. London: MIT Press.

Saunders, A., & Cornett, M., M. (2011). Financial institutions management, a risk management approach. McGraw-Hill international edition.

Bogojević Arsić, V. (2009). Upravljanje finansijskim rizikom. Beograd: FON.

Ivanović, P. (2009). Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija.
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10