Izaberite stranicu

Marija Vranješ

Zvanje

Asistent

E-mail vranjesmarija.vps@gmail.com
Telefon +381214854021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Ponedeljak 12:00 - 14:00
Onlajn konsultacije Ponedeljak 12.00 - 14.00
https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

Marija Vranješ (rođ. Lazarević) rođena je 31.08.1987. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu školu i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu sa odličnim uspehom. Nakon završetka srednje škole, akademske 2006/2007. godine, upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer Marketing. Osnovne akademske studije završila je 2009. godine sa odbranjenim završnim radom na temu: Kupoholizam kao trend u ponašanju žena kao potrošača. Master akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, završila  je 2011. godine sa odbranjenim master radom na temu: Primena internet promocije u globalnom poslovanju. Doktorske akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, upisala je 2012/2013. godine  na studijskom programu Ekonomija, modul Upravljanje poslovanjem.

Od januara 2012. godine, zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, najpre, kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomija, a zatim, od oktobra 2014. godine kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Marija Vranješ je duži niz godina angažovana u radu Marketing tima Visoke poslovne škole strukovnih studija. Pored toga, član je Srpskog udruženja za marketing (SeMA).

Osnovne oblasti njenog naučno-istraživačkog interesovanja su: ponašanje potrošača, internet marketing, istraživanje tržišta, tržišno komuniciranje. Rezultate istraživanja u vezi sa navedenim predmetima interesovanja objavila je u relevantnim domaćim časopisima i prezentovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Poseduje aktivno znanje rada na računaru (MS Office, IBM SPSS). Služi se engleskim jezikom.

 

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)

 • Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2021). Factors Affecting Consumers’ Intention to Buy Foreign Brands – An Empirical Survey in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, forthcoming article (available online). ISSN: 1820-0222 https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0020
 • Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 22(3), 63-75.  [COBISS.SRID – 112265484]; ISSN: 1820-0222; https://doi.org/10.7595/management.fon.2017.0028

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)

 • Tomašević, D., & Vranješ, M. (2020). The Impact of Demographic Characteristics on Consumer Satisfaction in Retail. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration“, (70-73). Novi Sad: School of Business. [COBISS.S-ID – 2635441]; ISBN: 978-86-7203-175-1
 • Vranješ, M., &  Jovičić D. (2018). The impact of promotion through Facebook on making a consumers decision in the Republic of Serbia. International Scientific and Expert Conference„Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (93-96). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7
 • Jovičić D.,  & Vranješ, M. (2018). Efficient marketing channels – precondition of competitiveness in the Serbian gas boiler market. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (56-58). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)

 • Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2020). Uticaj elemenata kvaliteta usluga u maloprodajnim trgovinskim objektima na lojalnost potrošača. Marketing, 51(2), 121-130. [COBISS.SR-ID 749828]; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt2002121T
 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2019). The influence of consumer lifestyle in the Republic of Serbia on consumer ethnocentrism. Škola biznisa, 2(2019), 78-94. [COBISS.SR-ID – 213340428]; ISSN – 2406-1301;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-22136
 • Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2019). Analysis of the effects of demographic variables and characteristics of the facebook social network on purchasing. Škola biznisa, 1(2019), 86-106. UDC 658.89:004.738.12; ISSN – 2406-1301; https://doi.10.5937/skolbiz1-21441
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2018). Efficient marketing channels as prerequisite for competitiveness in the Serbian gas boiler market. Škola biznisa, 2(2018), 56-67. UDC 621.186.6/.8:658.8(497.11) 621.186.6/.8:339.137.2(497.11);  https://DOI:10.5937/skolbiz2-20530
 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva. Ekonomske teme, 54(2), 301-321. UDK 005.96; ISSN: 0353-8648
 • Vranješ, M., Jovičić, D., & Tomašević, D. (2016). Vrednovanje brenda iz perspektive potrošača. Marketing, 47(2), 129-136. UDK 003.65:339.138; ISSN: 0354-3471https://doi.org/10.5937/markt1602129V
 • Lazarević (Vranješ), M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju. Marketing, 45(3), 213-222. UDK 658.64:378; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt1403213V

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)

 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2019). Kvalitet usluga u funkciji zadovoljstva potrošača. Ekonomija – teorija i praksa, 2(2019), 45-53. [COBISS.SRID 14037257]; ISSN 2620-0228; https://doi.org/10.5937/etp180245G
 • Gašević, D., Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analize u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2(2017), 18-37. UDK 366.1(497.11); ISSN: 1451-6551;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-16038
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1(2017), 13-25. UDK 691:699.86]:659.1(497.113); ISSN: 1451-6551; https://DOI10.5937/skolbiz1-14042
 • Rikalo, M., Novaković, D., & Lazarević (Vranješ), M. (2012). Boja kao element u promociji grafičkih proizvoda koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture. Čitalište, 21, 84-93. UDK 903”634”(497.11 Vinča) 003.315(497.11 Vinča) 659.11/.12 766.017.1/.4: 903”634”(497.11 Vinča); ISSN: 2217-5563

 

Rad u naučnom časopisu (M53)

 • Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. UDK 658.8:323.14, ISSN: 1840-3298; [COBISS.RS-ID5915416]; https://doi.org/10.7251/APE1315001G
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Stankov, B. (2015). Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa,  1(2015), 153-171. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz1-8856
 • Lazarević (Vranješ) M., Jovičić D., & Gašević D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije – studija slučaja: Srbija. Ekonomija-teorije i prakse, 4, 50-66.  UDK 338.48 (497.11); [COBISS.SR-ID 262822663]; ISSN: 2217-5458 https://doi.org/10.5937/etp1404050v
 • Jovičić D., Stankov B., & Lazarević (Vranješ) M. (2014). Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa, 2(2014), 107-123. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7269
 • Tomašević, D., Lazarević (Vranješ) M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2(2014), 91-106. UDK 339.37:658.89; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7397

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)

 • Glušac, D., Stanković, M., Lazarević (Vranješ) M., & Gašević, D. (2013). Pravo potrošača na obaveštenost kao cilj trgovinske politike. International may conference on strategic management IMKSM2013, (873-881). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Glušac, D., Lazarević (Vranješ) M., Gašević, D., & Stanković, M. (2013). Zaštita prava potrošača iz turističkih ugovora kao cilj trgovinske politike. International may conference on strategic management IMKSM2013, (882-892). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Gašević, D., & Lazarević (Vranješ) M., (2013). Opravdanost primene i merenje efekata unapređenja prodaje. International may conference on strategic management IMKSM2013, (591-597). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Lazarević (Vranješ) M., Gašević, D. (2012).  Primena blogova u službi internet marketinga. International Conference on Applied and Information Technologies, (132-136). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. ISBN: 978-86-7672-173-3.
 • Rikalo M.,  Lazarević (Vranješ) M.,  & Novaković D. (2012). Vizuelni identitet kao instrument brendiranja turističkih destinacija, studija slučaja: Vinča arheološki lokalitet. Engineering Management and Competitiveness EMC 2012, (322-327). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. ISBN: 978-86-7672-165-8

Predavanja

  Vežbe

   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)

  Ispiti

   Materijali

   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   MENADŽMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)

   Obaveštenja

   8. aprila 2022.
   Pomeranje termina ispita kod prof. Dejana Đurića

   Svi ispiti kod prof. Dejana Đurića predviđeni za ponedeljak 11.04.2022.održaće se u izmenjenom terminu od 13:00 (umesto u 11:00 kako je prvobitno bilo predviđeno). Ispiti će se održati u prostorijama Škole u ulici Kralja Petra.

   21. marta 2022.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija

   • Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija, održaće se u utorak, 26.04.2022. godine.Navedeni datum se odnosi na sve studente, bez obzira da li im je predmetni profesor dr Marija Vuković ili dr Dejan Đurić.O tačnom terminu kao i mestu polaganja, bićete naknadno obavešteni.
   • Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija za studente na daljinu, održaće se u utorak, 26.04.2022. godine u 9 časova, putem Mudl platforme.