Izaberite stranicu

dr Slobodanka Jovin

Funkcija Pomoćnik direktora za nastavu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail boba_jovin@yahoo.com
Telefon +381214854041
Kabinet KABINET 11
Konsultacije Ponedeljak 11:30 - 13:30
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu na smeru Finansije i računovodstvo upisala je 1995. godine a diplomirala 1999. godine. Nakon završenih osnovnih studija upisala je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je 2006. godine magistrirala na temu „Finansijske usluge za mala preduzeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mogućnosti unapređenja finansiranja malih preduzeća u Srbiji“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum 2016. godine pod mentorstvom prof. dr Nebojše Savića.

Od 2001. do  2007. godine bila je zaposlena u Novosadskoj banci AD Novi Sad, Panonskoj banci AD Novi Sad i Komercijalnoj banci AD Beograd (Filijala Novi Sad) na poslovima Šefa Odseka za dugoročne plasmane i kreditnog analitičara za plasmane iz inostranih kreditnih linija.

Od 2007. godine zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za grupu ekonomskih predmeta a 2008. godine imenovana za predavača na predmetima Upravljanje rizicima, Bankarstvo i Investiciono bankarstvo.
2016. godine izabrana je u zvanje profesora strukovnih studija za oblast Finansije.
Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno francuskim.

Rukovodilac projekta „Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: 12.06.2017- 12.06.2018, evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2.

 

 1. Radović M., Vitomir J., Laban B., Jovin S. (2019). Management of joint-stock companies and farms by using fair value of agricultural equipment in financial statements on the example of IMT 533 tractor, Ekonomika poljoprivrede ISSN: 0352-3462, Vol. 66, No. 1/2019, Str. 35-50, UDK 347.728.1, Izdavač: Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana Beograd, Institut za Ekonomiku poljoprivrede Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt M24
 2. Ercegovac D., Vlaović-Begović S., Jovin, S. (2019). Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici ISSN: 0350-2120, Vol. 55, No. 41, Str. 81-94, Izdavač: Ekonomski fakultet u Subotici M52
 3. Ercegovac, D., Jovin, S. (2018). Development of digital banking and innovations in financial services, Izdavač: Novi Sad School of Business; Naučni skup Economic Development and Competitiveness of European Countries „/“ (1 ; Novi Sad ; 2018) M 34
 4. Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., Jovičić Vuković, A. (2018). Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata visokih strukovnih škola, XXIV skup Trendovi razvoja, Kopaonik M63
 5. Ercegovac, D., Jovin, S., Račić, Ž. (2018). Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Ekonomski fakultet u Subotici M63
 6. Jovin, S. Jošanov Vrgović I. (2018). Entrepreneurial Intentions of Students of Higher Education Schools in the Territory of Autonomous Province of Vojvodina, Škola biznisa ISSN: 1451-6551, Vol. 2, Str. 12-30, Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad M51
 7. Jošanov- Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jovičić Vuković, A. (2017). Inovacioni potencijal i preduzetništvo – empirijska analiza studenata visokih strukovnih škola, Inovacijama do održivog razvoja, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd M63
 8. Milić (Ikonić) D., Jovin S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business (Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, editors: Soleša, D., Šimović, V., Rosi, B.) Str. 223-235, ISBN 978-86-87619-84-5, Izdavač: Faculty of Economics and Engineering Management M14
 9. Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Milić, D. (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija. Ekonomski institut Beograd, Vol 45, No 4, pp. 93-112 M24
 10. Jovin, S., Jovin, P., Eremić Đođić, J. (2017). Poslovne i finansijske performanse upravljanja distributivnim sistemom električne energije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Vol 53, No 38, pp. 219 – 232. M51
 11. Popović, S., Đuranović, D., Jovin, S., Popović, V., Filipović, V., Grublješić, Ž.(2017). Popis u funkciji finansijskog izveštavanja poljoprivrednih preduzeća u Srbiji, Poljoprivredna tehnika. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za poljoprivrednu tehniku, No 4/2017, pp. 20 – 26. M52
 12. Popović, S., Đuranović, D., Eremić Đođić, J. Jovin, S. (2017). Revizija kao faktor poboljšanja rada menadžmenta u poljoprivrednom preduzeću, Poljoprivredna tehnika. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za poljoprivrednu tehniku, No 4/2017, pp. 9 – 14. M52
 13. Jovin, S. (2016). Financing Obstacles of Small Enterprises – Empirical Analisys in the Republic of Serbia, Teme, Univerzitet u Nišu, 3/2016, 1101-118 M24
 14. Sedlak, O., Jovin, S., Pejanović, R., Ćirić, Z., & Eremić Đođić, J. (2016). Access to Finance for Micro, Small and Medium Business Units in Serbian Agribusiness, Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za Ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt, Vol 63, No 4, 1219-1235 M24
 15. Račić, Ž., Jovin, S. (2016). Problemi kredita indeksiranih u švajcarskim francima: Studija slučaja stambenih kredita u Srbiji, Škola biznisa ISSN: 1451-6551Vol. 2016, No. 1, Str. 62-73, UDK 336.77:339.743(497.11), Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad; M 53

 

 

Predavanja

  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  Ispiti

   KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
   PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

  Materijali

  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (SS)

  Obaveštenja

  28. marta 2022.
  Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

  Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija će se održati u utorak 12.04.2022. godine u 11 časova u A2. Gradivo obuhvata prva 4. poglavlja u udžbeniku odnosno prvih 6. prezentacija.

  28. marta 2022.
  Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja

  Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja će se održati u četvrtak 28.04.2022. godine u 17 časova u A1. Kolokvijum obuhvata gradivo sa prvih 7 prezentacija odnosno prvih 140. strana u udžbeniku.

  24. juna 2021.
  Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

  Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

  Položio je Bojan Đekić, 2018/003039 51 poen, ocena 6

  22. aprila 2021.
  Rezultati kolokvijuma iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.04.2021. godine

  Kolokvijum je položio Bojan Đekić, broj indeksa 2018/003039, 17 poena.