Projekti

Aktuelni pozivi

 

Interreg V-B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020 Announcement of the 2nd call for proposals for Priority Axis 2
Rok za podnošenje prijava: 26. jun 2018.
Više informacija: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/

 

Interreg – IPA CBC Croatia – Serbia
Rok za podnošenje prijava 5. juli 2018.
Više informacija http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/

 

Visegrad Grants
Rok za podnošenje prijava: 1. februar/ 1. jun/ 1. oktobar
Više informacija: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

 

EEA and Norway grants fund for regional cooperation
Više informacija na: https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation/EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-Call-for-proposals
Rok za podnošenje prijava 01.07.2018.

 

The National Geographic Society Grants
Više informacija: https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
Rok za podnošenje prijava: 10. jul 2018.

Projekti u toku

 

Naziv projekta: Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Slobodanka Jovin
Trajanje projekta: 12.06.2017- 12.06.2018.
Evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:
• Dr Slobodanka Jovin, rukovodilac projekta.
• Dr Jelena Damnjanović
• Dr Nataša Papić – Blagojević
• Dr Ivana Jošanov Vrgović
• Dr Ana Jovičić Vuković

Kratak rezime projekta:
Cilj istraživanja je analiza i identifikacija aspekata preduzetničkog potencijala redovnih studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine. U okviru istraživanja ispitaće se percepcija studenata o postojećem i potrebnom nivou teorijskih znanja za pokretanje sopstvenog biznisa. Takođe, biće ispitane lične karakteristike i faktori eksternog okruženja (poslovna i finansijska podrška i ograničenja) koji mogu uticati na realizaciju preduzetničkog poduhvata.

Na osnovu sprovedenog istraživanja i analize dobijenih rezultata steći će se celovit uvid u nivo postojećeg preduzetničkog potencijala anketiranih studenata, utvrdiće se stepen eksterne podrške, kao i moguća ograničenja za pokretanje preduzetničkog poduhvata. Dobijeni rezultati biće prezentovani u vidu naučno-stručnih članaka predstavljenih na naučnom skupu ili objavljeni u naučnoj publikaciji.

Rezultati istraživanja poslužiće kao osnova za osnaživanje preduzetničkog potencijala studenata i ohrabrivanje na pokretanje sopstvenog biznisa. Dobijeni rezultati predstavljaće osnovu za predlaganje daljih smernica, aktivnosti i mera u funkciji dodatnog razvoja preduzetničkih kapaciteta studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine.

Realizovani projekti

 

Naziv projekta: Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodina
Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić
Trajanje projekta: 10 meseci
Evidencioni broj projekta: 142-451- 2811/2017-02- 1
Finansijer: Pokrajinski sekretarijat visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine
Istraživački tim:

  • dr Jovan Njegić
  • dr Jelena Damnjanović
  • dr Ljiljana Jović
  • dr Marija Vuković
  • dr Željko Račić

Kratak rezime projekta:
Prema metodologiji Svetskog ekonomskog foruma, izračunavanje indeksa konkurentnosti zahteva prikupljanje primarnih podataka u preduzećima (Executive Opinion Survey), kao i sekundarnih podataka koji predstavljaju različite makroekonomske pokazatelje. Na osnovu podataka prikupljenih sprovedenom anketom i pokazatelja preuzetih iz sekundarnih izvora, izvršen je proračun pokazatelja konkurentnosti AP Vojvodine primenom ranije objašnjene metodologije. Indikatori su prikazani za svaki od dvanaest stubova, pri čemu je za svaki stub prikazana vrednost indikatora, i rang koji bi po navedenom indikatoru zauzela AP Vojvodina prema Izveštaju o globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma 2017/2018 godinu. Pomenuti indikatori su grupisani u tri podindeksa:
• Podindeks A – osnovni preduslovi,
• Podindeks B – faktori povećanja efikasnosti,
• Podindeks C – faktori inovativnosti i sofisticiranosti.
Podindeksi su upotrebljeni za proračun Globalnog indeksa konkurentnosti za AP Vojvodinu.
Ukupna vrednost Podindeksa A: Osnovni preduslovi iznosi 4.5, što predstavlja istu vrednost ovog pokazatelja kao i za Srbiju, i stavlja AP Vojvodinu na 74. mesto na rang listi. Posmatrano po stubovima, AP Vojvodina ima bolji pokazatelj 1. stuba – institucije (3.7 u odnosu na 3.4 za Srbiju), dok je lošiji pokazatelj vezan za 2. stub – infrastruktura (3.8 u odnosu na 4.1 za Srbiju), dok su pokazatelji koji se odnose na makroekonomsko okruženje i zdravlje i osnovno obrazovanje, veoma slični pokazateljima za Srbiju.
Ocenjena vrednost podindeksa B: Faktori povećanja efikasnosti za AP Vojvodinu iznosi 3.8, što je nešto niže u odnosu na vrednost za Srbiju (vrednost podindeksa: 4.0). Najveća razlika između Srbije i AP Vojvodine javlja se kod 10. Stuba: Veličina tržišta, što je očekivano. Kod Srbije ovaj pokazatelj iznosi 3.7, dok je za AP Vojvodinu vrednost pokazatelja 2.8.
Vrednost Podindeksa C: Faktori inovativnosti i sofisticiranosti dobijena za AP Vojvodinu iznosi 3.4, i nešto je viša od vrednosti podindeksa za Srbiju, koja iznosi 3.3. Na ovu razliku uticale su nešto više ocene i sofisticiranosti poslovanja i inovacija, koje za AP Vojvodinu iznose 3.6 i 3.2, dok na nivou Srbije iznose 3.5 i 3.1.
Na osnovu dobijenih vrednosti podindeksa, izračunata vrednost Globalnog indeksa konkurentnosti za AP Vojvodinu iznosi 4.1. Dobijena vrednost je ista kao i vrednost za Republiku Srbiju, koja iznosi 4.1.